Uncategorized

Imimoya emibi esikolo seStanmore Abafundi bebeqaleka njalonje

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Imimoya emibi esikolo seStanmore  Abafundi bebeqaleka njalonje Lumene primary school

uMthunywa

Musa Janga
ABALANKANI abantu ngokwenzakala esikolo seLumene Primary eStanmore ngemva kokuba abantwana besikolo lesi abambalwa beqaleke ngendlela esabisayo okubangele ukuthi kucatshangelwe ukuthi kungabe kuyimimoya yesatanism.

Kubikwa isiga lesi senzakale kunyanga edlulileyo lapho okube labantwana abangafika itshumi lasikhombisa akade beqaleka okungazwisisekiyo esikolo lesi kulandela ukuhlaselwa yimimoya emibi abayicabangela ukuthi yisatanism.

UMthunywa ukhulimisane labanye abazali abalabantwana abaqalekayo esikolo lesi baveza ukuthi uhlupho lolu lubahlukumeze kakhulukazi.

Ekhuluma loMthunywa okhethe ukubizwa ngelokuthi Mnumzana Themba Ncube uthe okwenzakala esikolo lesi kwethusa inengi labantu.

“Sahlukumezeka kakhulu ngodaba lokuqaleka kwabantwana okwakuyinto esasingayicabangeli ukuthi ingenzakala ebantwaneni bethu.

“Babesiwa besesikolo baqaleke okungazwisisekiyo njalo lesisusa sakhona sasingasazi. Kwaqala kungabantwana abalutshwana sisathi kumbe yinto ephelayo kodwa ngokwanda kwenani labantwana beqaleka sananzelela ukuthi kulohlupho olukhona esikolo,” kutsho uMnu Ncube.

UMthunywa uphinde waxoxa loMaNgwenya ongumzali womunye wabafundi kulesisikolo oveze ukuhlukumezeka okukhulu ngodaba lolu ngoba ethi ubengakaze ahlangane lento enjalo selokhe wathwetshulwa yingwe njalo kubuhlungu ngoba abantu laba bebesebenzisa abantwana abancane.

“Okwenzakala kumzukulu wami kwangethusa kakhulu ngoba lakhathesi angilankani. UMzukulu wami wayeqaleka esesikolo aphele-nya njengomuntu ofileyo abesephaphama ngemva kwesikhathi. Ngangisithi ngizihlalele ekhaya ngibone ngabanye abafundi bemthwele bemletha ekhaya. Kwakungihlukumeza kakhulu ngoba ngacina sengize ngicabanga ukuthi umuntu sengalahlekelwa ngumzukulu wakhe.

“Samthatha umntwana samusa esibhedlela sisithi kumbe ngumkhuhlane kodwa esibhedlela bafika bathi ababoni mkhuhlane okhona,” kuchaza uMaNgwenya.

Ubuye wathi basizwa ngomunye umzali owabiza abantu bazothandazela abafundi.

“Sacina sisizwa ngomunye umzali laye okuthwa nguSaFaith owanxusa omama benye isonto yeKwekwe ababuya bazokhulekela abantwana yikho ukuthi uhlupho lolu luphele. Kwakuhlangene abantwana labazali njalo imithandazo yaqala emini saze sasuka ngobusuku. Bekhuleka omama laba sakubona okukhulu ngoba abantwana babevuka amadimoni ulizwa sibili likhuluma emntwaneni.

Omama laba ababekhulekela abantwana babelibuza idimoni ukuthi lisebenza njani liphendule lithi:

“Hambani khatshana lapha limbuzani. Hambani khatshana liyechitha amagabha omchemo wenu.”

Umama lo wayesithi nxa ekubuza ukuthi lisebenzisa unamba bani nxa lisenza imithanithani yenu okunye kwakuphendula ngokuqamba amanamba atshiyeneyo. Ngokutsho kwabantu kwakusithi umntwana ohlaselwe yisatanism engachemela phansi omunye laye engachemela endaweni leyo laye sengenile.

Intatheli kaMthunywa ivakatshele isikolo lesi waxhumana loMphathi uNkosikazi Gwate yena othe udaba olunjalo kalwazi.

“Asikaze sibe lodaba olunje esikolo sethu, vele ukuzwe ngaphi ngamanga lami ngiyaqala ukukuzwa ngani,” kuphetha uNkosikazi Gwate.

Share This:

Sponsored Links