IMIKHUHLANE EHLASELA IKHABITSHI LENDLELA YOKUYENQABELA

11 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
IMIKHUHLANE EHLASELA IKHABITSHI LENDLELA YOKUYENQABELA

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
Ama-cabbage worms loopers ngamacimbi aluhlaza loba angathi ampunga aphenduka abe lombala wesilimo akiso. Kunzima ukuthi uwabone amacimbi la. Andise ukukhula abe ngamavevane amhlophe loba alithanga abonakala egcwele ezilinyweni. Amacimbi la adla ngaphansi kwamahlamvu atshiye izikhala okwenza izilimo zicine zisifa.

Ukwenqabela: Fafaza umuthi obizwa ngokuthi yi-Bacillus thuringiensis (Bt) otholakala ubizwa ngokuthi yi-Dipel kumbe Thuricide.)

Ama-cutworms ahlasela duzane lomhlabathi. Wona ke ngamacimbi amade alemizila eluhlaza, ensundu kumbe empunga. Nxa angathintwa ayagoqana. Andise ukuba lapho okumanzi khona emhlabathini ukuze enelise ukutshona phansi lokuphuma esiya lapho okumanzi khona.

Nxa phezulu emhlabathini komile, atholakala phansi lapho okuqala khona ubumanzi. Nxa kusanda kuthelelwa ayaqansa aze phezulu. Ukwenqabela: Sebenzisa iDiazinon ungakahlanyeli njengendlela yokwelapha umhlabathi. Tshintshanisa izilimo minyaka yonke.

I-Flea Beetle yona itshiya izikhala emahlamvini. Izibungwana ezinkulu ziqinile, ziyacazimula njalo zilombala omnyama. Zingaphanjaniswa ziyeqa. Kazilimazi kakhulu impande lezibungu. Ukwenqabela: Sebenzisa iRotenone eluthuli. Ususe ingcekeza. Ungalimi isilimo sinye endaweni efanayo.

I-Aphid Green, red black kumbe izibungwana ezimhlophe ezibangela ukuthi amahlamvu agoqeke njalo zitshiya okungathi ngamazolo oluju. Ukwenqabela: Sebenzisa ama-Insecticidal soaps kumbe amanzi amanengi agelezayo kumbe umuthi obizwa ngokuthi yi-Diazinon kumbe iSevin.

Icimbi elibizwa ngokuthi yi-Diamondback moth caterpillar elibangela izikhala khala emahlamvini. Ukwenqabela: Indlela esebenzayo yokulwisa yikufafaza umuthi osebenzayo.

Share This:

Sponsored Links