Imikhuba lamasiko amaNdebele

20 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Imikhuba lamasiko amaNdebele

uMthunywa

Impahla YesiNtu

Lamhlanje ngamafitshane kesikhangele impahla ezazisetshenziswa emzini wesiNtu kanye lemikhuba engabe iphathelane lazo. Kwakulempahla yemkulwini eyayisehlukaniswa ngendlela ezilandelayo:

Impahla yemkulwini: Eyokuphekisa: Kwakulembiza yomdaka: Yona yayibunjwa ngebumba, ilomlomo okhamisileyo. Udiwo lwesitshebo: Lona luncinyane kulembiza. Lalo libunjwe ngebumba. Konke lokhu kwakubunjwa ngomama.
Impahla yokuphekela ukudla: Imiganu. Imiganu yayibazwa ngesihlahla, ikakhulu isihlahla somganu.

Imiganu leyo yayiphakela isitshwala, inopi, inkobe kumbe njalo leminye yayibazwe yabamide eyokuphakela inyama.Isitshebo sasiphakulelwa endiweni ezincinyane kulodiwo lwesitshebo. Ingcebethu zona zazingezokuphathela ezinengi kodwa kwakumele kube yizinto ezomileyo — umumbu owosiweyo, amazambane akhanzingiweyo, impuphu njalonjalo. Ingcebethu yesiNwini zaziphiwa amabizo kusiya ngokuthi zithungwe njani.

Nansi imhlobo yengcebethu eyayisetshenziswa esiNtwini: Ingcebethu yelala: Ithungwe ngelala kodwa kuhlonyelelwe utshani obuthiwa ngumadodlwana. Ingcebethu yesikhukhukhu: Le kuthathwa intambo yesikhukhukhu iphalwe amaxolo angaphandle ichaywe yome. Isikhukhukhu sona sivele siyatshelela nxa simanxi. Kuthungwa ingcebethu ngentambo le kuhlonyelelwe umadodlwana. Ingcebethu ethungwe ngentambo yesikhukhukhu iqinile kakhulu njalo kayivuzi kungaze kuthelwe amanzi kuyo.

Ingcebethu yebunda: Ibunda zinswazi zomklampunzi. Inswazi lezi ziyacazwa zonyiswe. Yizoke okuthungwa ngazo ingcebethu yebunda. Ingcebethu yomnyankomo: Umnyankomo butshani obuthanda ukumila eduza kwezibaya lemasimini. Buyasitshunywa busesemanzi buchaywe, bungoma kuthungwe ngabo ingcebethe enhle ecazimulayo.

Ingcebethu yomcobosi: Umcobosi butshani obufuna ukufanana lemizi kodwa bona bubuthakathaka kakhulu kulemizi. Buyasitshunwa buthengise ingcebethu.

Izitsha: Izitsha zitshiyana lengcebethu ngobukhulu. Ingcebethu incinyane kodwa isitsha sikhulu. Ingcebethu isetshenziswa ukuphathela izinto ezincinyane lokusibekela ukudla. Isitsha siphathela izinto ezinkulu. Isitsha kufulelwa kuso ihlobo. Umama esiyageca umumbu kumbe esiyakukha lamakhomane uthwala isitsha. Nxa sekuvunwa njalo kuvunelwa esitsheni.

Izitsha zithungwa ngazo lezo zinto okuthungwa ngazo ingcebethu kodwa kwakudingeka ulwazi olukhulu olwedlula ulwazi lokuthunga ingcebethu. Ngenxa yalokho abantu abanengi izitsha lezi babezithenga kwabanye abakwaziyo ukuzithunga. Izitsha zazilamabizo ehlukeneyo kusiya ngobukhulu bazo.

Ukhomane: Umsebenzi omkhulu wokhomane ngowokwela lokuphephethisa amabele, ikakhulu nxa kubhulwa yikho lapho olusebenza khona kakhulu ukhomane. Ukhomane luyelukwa. Lukhona olwelukwa ngelala ngomama. Kanti njalo kwenzinye indawo lwelukwa ngempande zentakubomvu. Lokhu kwande ukwenziwa ngobaba. Kwelinye ilanga sizakhangela impahla yokuphathela amanzi.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds