Imikhuba lamasiko amaNdebele

06 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Imikhuba lamasiko amaNdebele

uMthunywa

Ugwalo lulotshwe nguTommy Matshakayile Ndlovu loDoris Nomathemba Ndlovu beloBekithemba Sodindwa Ncube

Siqhubeka ngokudla kwesiNtu

Lamhlanje sizathi ngamafitshane siqhubeke sikhangela ukudla kwesiNtu sisukela lapho esime khona kuviki ephelileyo. Saphetha ngokukhangela okwakusenziwa uma kwakuhlatshwe imbuzi ngekhaya. Sezwa kuthiwa imbuzi yayihlatshwa ngomlayo kababa bebonisana lomama. Kwakusenziwani uma kuhlatshwe inkomo?

Nxa kuhlatshwa inkomo umama wayengeke ayibulale eyedwa loba sekutheni, ngaphandle kokuthi sekwehle imfa ekhaya ubaba ekhatshana.

Ubaba laye wayengeke asuke ayibulale engazange akhulume lomkakhe. Inkomo yayihlatshwa ekuseni kumbe ntambama. UMnumzana wayebiza omakhelwane bakhe ababili kumbe abathathu. Kwakumele abafana babomakhelwane, abafana abelusayo, beze khona bezobambela abadala behlinza.

Inkomo yayibulawelwa esibayeni njalo ihlinzelwe khona. Kwakuthi sebezaqeda ukuhlinza kuthiwe abanye abafana babase umlilo.

Lowo kwakungumlilo wokosa inyama ngoba phela inkomo yayingahlinzwa ize iphele ingazange idliwe ngabayihlinzayo. Yayithi ingadatshulwa-ke, onguyena nhloko yomuzi aqathe izitho ezazizakosiwa zidliwe ngabahlinzileyo.

Kwakuqathwa lezi: kwakusikwa umbendeni, kusikwe isibindi, kusikwe amathumbu amancinyane njalo kusikwe inyama lapha entanyeni. Yonke le inyama yayizakosiwa khonapho esibayeni badle labo ababehlinzile.

Kuthiwa kweminye imizi enye inyama eyayosiwe yayihanjiswa ngekhaya iyephiwa omama lamankazana. Phela ukuhlinza inkomo ngumsebenzi wabafana, ngaphandle kwalapho ezeluswa khona yinkazana.

Kwakuthi nxa ukuhlinza sekuphelile iqunywe inkomo leyo ngezitho zayo. Kwakuthi kusenziwa njalo lowo ongumnikazi muzi kumbe lowo othunywe ngumnikazi muzi ukuthi aphathe umsebenzi asike amaqatshana, awasike esinqeni, aqathe emgogodleni, asike lentanyeni. Wayethi nxa eseqede ukusika lawo maqatha abesewaba esipha laba abancedisileyo ekuhlinzeni inkomo le.

Inyama leyo eyayiphiwa abahlinzileyo ithiwa ngamantshontsho. Ukuhlinza kwakuphela inyama yonke isihanjiswe ngekhaya. Izitho zenkomo ezazilomthetho yilezi: Inhloko kwakungekababa, yona ayeyidla labomakhelwane bakhe kumbe labafowabo.

Ubaba nguye owayeyilungisa ayipheke njalo. Inhloko iphekwa lamangqina ayiwo ayephiwa abafana lenye inyama.Amalulu lamadilikelana ayengawabantu abadala, obaba labo mama. Inyama le yayingadliwa ngabantwana kuthiwa bangayidla babezaxega amadolo.

Isifuba sona kwakungesabomama kunye lesadijane. Le yinyama elamafutha athandwa ngomama. Impundu yona yayidliwa ngabadala obaba labo mama, kumbe ugogo lokhulu. Abanye babesidla ingxenye yesibindi hatshi impundu. Sima lapha okwalamuhla.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds