Imidlalo yokugijima

09 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
Imidlalo yokugijima

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube
Salibonani bafundi. Ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu njalo liyakholisa kakhulu njengoba kulithemu lokugijima. Abanye bethu silalo ithalenta lokugijima ikanti ke abanye njalo asikuphiwanga.

Asivumeni ukuthi ayisithi sonke esilaso isipho sokugijima ukuze singabi lezinhlupho kanti futhi singahluphi ababalisi labazali ngokuntshintsha izimilo ngenxa yemidlalo.
Abanye imidlalo le isuka ibathathele ingqondo bangathi nje kabasakwazi okuyikho abakulande esikolo.

Yebo kambe ababalisi bakhangelele ukuthi sonke siphatheke emidlalweni le kodwa kufanele sikwazi ukuthi kumele kuhambe ndawonye lezifundo. Ngike ngakhangela abafundi besinye isikolo akade silemidlalo yokugijima kuleli iviki.

Abafundi abanengi basuke balahleka ekwenzeni okuthile okungakhangelelwanga esikolo. Okokuqala abafundi abanengi babuye begqoke izigqoko ezithile ezingakhangelelwanga esikolo.

Abanye babo bathe bekhuzwa bagcika indlebe bangathi badle amavimbandlebe. Kwacaca ukuthi inhlonipho isele ezindlini zokufundela, ngapha emidlalweni ayikho. Okunye njalo abafundi abanengi babuye bethwele omakhalekhukhwini njalo befake izigcikandlebe kwakhanya nje ukuthi umthetho usele ezindlini zokufundela.

Bahluphekile ababalisi ngokukhuza ngoba abafundi abanengi bekungena ngapha kuphume ngapha. Phezu kwalokho abafundi abanengi abangabafana babanjwe bethwele okudakayo ezikhwameni zabo.

Omunye umfundi ubethwele isigujana senamunede esincane nje elokhe esithi chabu angathi ucitsha ukoma kanti ngokudakayo. Kubenzima ke ukubahanqa abantwana abanjalo ngoba sebubila ekhanda utshwala.

Abanye njalo abafundi babonakale sebemi ngababili intombi lejaha kwacaca ukuthi sekusakhiwa imizi engathandwa ngabazali lababalisi. Konke lokhu osekubalisiwe kukhomba ukulahlekelwa yibuntu okuthile ngoba abafundi bezitshela ukuthi akula obakhangeleyo ngoba kusemidlalweni nje. Abafundi kubanzima ukubahanqa ababalisi bathwala nzima ngabo. Imidlalo yenza abanye abantwana balahlekelwe yibuntu babo.

Basuke bakhohlwe nje ukuthi imidlalo yingxenye yesikolo njalo kumele baziphathe ngendlela abaziphatha ngayo ezindlini zokufundela.

Ngokunjalo ke abafundi kufanele baziphathe kuhle imithetho abayilandela ezindlini zokufundela yiyo njalo abayilandela nxa besemidlalweni.

Okunye njalo kuhle sikhuzane labangane bethu nxa sibona belahleka, yikho phela ukwakhana. Asihlanganeni ngeviki elizayo bafundi.

Share This:

Sponsored Links