Imicijo yokugcina amadlelo ngesikhathi sebusika

10 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Imicijo yokugcina amadlelo ngesikhathi sebusika

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
ZAMA ukuthi izifuyo zakho zidle endaweni encane ngosuku besezisiya kwenye njalo ngelilandelayo ukuze unike amadlelo isikhathi sokuthi utshani bukhule kuhle.

Isibonelo ngendlela lokhu okusebenza ngayo yikuthi, cabanga ukuthi kuthatha insuku ezingu-90 ukuthi inkomo zakho zidle emadlelweni akho.

Uma amadlelo akho angaqunywa abe yizigaba ezingu-9, lokhu kutsho ukuthi utshani bakho kanye lomhlabathi kuthola insuku ezingu-80 zokukhula kuhle zingaphazamiswanga, lezinye njalo insuku ezilitshumi zokuthi isigaba sinye ngasinye sidliwe kanye lokunyathenyathelwa ngamasondo ezifuyo zakho.

Ngakolunye uhlangothi ungasebenzisa indlela le yokuthi izifuyo zidle ngezigaba, utshani bakho buthola insuku ezingu-89 zokuthi bukhule njalo inkomo zingakaphenduki njalo ukuzobudla.

Indlela le ilakho njalo ukwehlisa inani lotshani obudlalisekayo ngenxa yokugxotshwa nje zinkomo. Into yakuqala eyenziwa zinkomo nxa zifika kusigaba esitsha sokudla samadlelo yikudla. Utshani busuka bumotshakale lapho sezisuthi sezidinga ukucambalala.

Indlela inkomo zakho eziziphatha ngayo iyatshintsha ungaqala ukuthi zidle ngezigaba. Ukudla ngezigaba lokhu kwenza inkomo ziminyane ngesikhathi zisidla njalo uzananzelela ukuthi kuba lokuhwabelana ngoba ilanga lisiyaphela phose bonke utshani buyabe sobudliwe.

Share This:

Sponsored Links