Imicijo ngokulima idelele

12 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Imicijo ngokulima idelele

uMthunywa

Umhlabathi kumele ulungiswe kusasele inyanga ezimbili kusiya kwezintathu ukuthi uhlanyele. Ukulungisa umhlabathi kusasele isikhathi kuphathisa njalo ngoba ucina ukhipha ukhula okumele lukhitshwe kungakahlanyelwa.

Inhlanyelo yedelele iqinile kungakho ithatha isikhathi ukuthi ihlume. Ukuze ihlume masinyane, inhlanyelo ingafakwa emanzini okosuku olulodwa, kumbe uyifake phakathi kwamanzi akhudumalayo kusasele amahola amabili ukuthi uhlanyele.

Ukuze uhlanyele kuhekitha elilodwa kumele ube lamakhilogilamu alitshumi enhlanyelo.

Inhlanyelo kumele ifakwe phakathi kwamagodi atshona okwe-2cm njalo kumele kutshiywe isikhala esingange 30cm phakathi kwamagodi, uhlanyele intanga ezimbili kusiya kwezintathu egodini linye ngalinye. Ngemva kokuhluma, kumele ukhiphe ezinye izilimo utshiye kulesisodwa egodini elilodwa.

Isilimo lesi sithatha isikhathi esingangenyanga ezintathu ukuze sivuthwe.

Umquba kumele ufakwe ngesikhathi uhlanyela okungaba ngamathani angu-15 kusiya ku 20 kuhekitha elilodwa.

Idelele lidinga amanzi amanengi kungakho-ke kumele uthelele njalonje.

Izikhathi eziqakathekileyo zokuthelela idelele kulapho nxa selihluma, selisiba lamaluba lanxa selilabantwana.

Amanzi ale-saline loba ale-chlorine akumelanga kuthelelwe ngawo. Idelele kumele lapho elilinywa khona litshintshaniswe lomumbu, ikhabitshi, i-peas, ihanyanisi, amagwili kanye lezilimo ezincane.

Idelele akumela lilinywe kusanda kukhitshwa kumbe ngemva kokulinywa kotshinda ngoba izilimo lezi zombili zihlaselwa yizibungwana lemikhuhlane efananayo.

Idelele lingavunwa okwesikhathi eside kungakho ukwenqatshelwa kokuhluma kokhula kubalulekile ngesikhathi lilinyiwe. Lokhu kungenziwa ngokuhlakula ngekhuba utshonisa ikhuba.

Ukwemboza izilimo ngamahlamvu kungaphathisa ukulwisa ukhula kanye lokugcina ubumanzi phansi. Ungakha idelele lakho ngemva kwensuku ezine kusiya kwezintathu lihlumile. Kumele livunwe lisesebuthakathaka. Kumele lihlale likhiwa idelele ngoba lithela okwenyanga ezimbalwa.

Ukuvuna okujwayelekileyo kuyaqhubeka ngemva kwensuku ezingu-45 kuvunwe okokuqala kukanti ngemva kosuku olulodwa loba ezimbili kumele livunwe futhi idelele ukuze libe lobukhulu obudingakalayo. Akumelanga livunwe nxa izulu lisina loba nxa kumanzi kakhulu ngoba lokhu kungenza likhunte masinya.

Ngenxa yalokhu kumele livunwe lisiwe emkambo mhla livuniweyo. Nxa kuvunwa kumele kwenziwe ngezandla kusetshenziswa ingqamu. Idelele kumele liphathwe kuhle ukuze lingahlephuki ngoba kungenzeka lilahlekelwe ngumbala walo. Kungcono ukuthi nxa ulikha uliphosele phakathi kwebhasikiti ukuze wenqabele ukuthi lilimale.

Ukugqoka amagulovusi epulastiki nxa uvuna kuyaphathisa lakho ukuthi uvikele idelele lakho.

Share This:

Sponsored Links