Imibhalo engalotshwanga: Izingoma

01 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Imibhalo engalotshwanga: Izingoma

uMthunywa

Ophezulu Stinta
SIQHUBEKELA phambili ngemihlobo yezingoma etshiyeneyo, lapho esinanzelela khona ukuthi izingoma lezi, bezidlala indima emangalisayo ngakwezokwakhiwa kwemizi ukulondoloza isiko kanye lesizwe sabansundu.

Zingekho ingoma lezi besidilika isizwe sabeNsundu, izinsizwa zichitheka lasezimpini, sibona izingoma zithatha ibanga elide, ibanga elibanzi ekuqiniseni isizwe sabansundu okuyisifundo esimqoka okwamagama lesi.

Izolo ingoma bezihlatshelwa njalo emdlalweni womtshitshimbo, lo kwakungumdlalo owawudlalwa ngamantobazana kanye lezintombi. Abadlali bomdlalo lo babesenza umkhumbi, bakhethane ke ngababili, ngababili bangene phakathi ke kwakudlalwa ngokunyakaziswa komzimba, ngapha ingoma isitsha, indlela okwakutshikiziswa ngayo umzimba kuchaza sobala ukuthi umdlalo lo wawungowabantu abatsha abalamathambo ayevuma, hayi amathambo angasagobiyo.

Ngokulandelela umdlalo womtshitshimbo sinanzelela ukuthi abatsha, abasakhulayo labo babelendlela yabo yokuzilibazisa, njalo kungasikho ukuthi ekuhlanganeni kwabo lapha kwasekumele balungiselele ukubona, kumbe ukubonwa ngamajaha, kwakuyisikhathi sabatsha sokuzilibazisa kanye lokuzikholisela ndawonye.

Kulezi nsuku sinanzelela njalo ukuthi abasakhulayo balazo ingoma zabo abaziculayo ezinye njalo ziculwa yizigxingi, bazitshile besazitshila ke besina kubemnandi kube njeya.

Share This:

Sponsored Links