Imbuzi zochago zilemali

07 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Imbuzi zochago zilemali

uMthunywa

Wayne Ncube

INHLANGANISO yeZimbabwe Farmers Union (ZFU) ebona ngezokulima ikhuthaza abalimi ukuthi bafuye imbuzi zochago ngoba uchago lwembuzi luyadlisa emkambo.

Intatheli kaMthunywa ikhulumisane loMnumzana Mkhumbuzi Siziba ongumlimi njalo osebenzisana logatsha lweZFU othe abalimi kabafuye imbuzi zomhlobo wochago ngoba uchago lwembuzi lulomkambo omuhle.

“Abalimi balenhloso yokuthola inzuzo ngomsebenzi wabo ngakho ukufuya imbuzi zochago kungabalethela inzuzo enhle.

“Umkambo wochago lwembuzi ubanzi njalo muhle ngoba zilochago oluhlabusayo njalo olulolaza nxa luqathaniswa lolwenkomo okwenza abantu lamankampani baluthakazelele.

“Uchago lwembuzi lusetshenziswa ekwenzeni izinto ezinengi ezigoqela amasi, i-cheese kanye lokulusebenzisa lunjalo okuyikho okwenza ukuthi umkambo walo ubebanzi njalo ubemuhle,” kuchaza uMnu Siziba.

“Ukufuya imbuzi kulula ngoba imbuzi zinyamazana ezingahluphiyo kakhulu ngokudla lokunqandwa njalo kazandisanga ukuba lemikhuhlane, kodwa abalimi kumele baqaphele amakhanka.

“Ngokufuya imbuzi zochago kungalethela umlimi inzuzo ngoba elakho ukuthola inyama yokuthengisa kanye lokuthengisa izikhumba lapho engahlinza imbuzi zakhe,” kuchaza uMnu Siziba.

Umkambo wochago lwembuzi usumkhulu nanko phela ingcitshi zempilakahle sezixwayisa abantu ukuthi abantwana kanye labadala asebegugile ukuthi banathe uchago lwembuzi ngoba lulenzuzo emzimbeni, ngakho lokhu kwenza imbuzi zochago zidingeke kakhulu okuletha inzuzo kubalimi.

“Abalimi abapha imbuzi zabo ukudla ngaphezulu kwalokho ezikuthola egangeni balakho ukwengenza uchago abalutholayo ngakho imbuzi zingadla kakhulu lochago lwakhona luyanda,” kuphetha uMnu Siziba.

Share This:

Sponsored Links