Uncategorized

Ilifa lichitha izimuli

04 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Ilifa lichitha izimuli

uMthunywa

SEKUKANENGI kuzwakala indaba zamalunga emideni axabana ngenxa yelifa. Ngenxa yezimpi zelifa abanye abantu begazi linye basuka bajike babe yingwe lenja bangabonani ngitsho langamehlo kodwa lokho.

Imuli ezinengi zitshabalele ngenxa yezimpi zelifa nanko phela abanye bafungelana amajoyi, abantu abalala sisu sinye bafe bengasaphani imilomo.

Ukuhambelana ke asisakhulumi. Esintwini kuthiwa imibuthano enjengezimfa yiyo ehlanganisa izimuli kodwa abanye kungaze kwenzekeni phinde umbone emzini womfowabo ngenxa yelifa.

Kuzo zonke inkinga ezingadalwa ngumbango welifa, akukho okubuhlungu njengokulahleka kwemiphefumulo.

Indaba yelifa isibangele ukusweleka kwabantu nanko phela abanye balwa baze bahlahlelane.

Lalamhla abanye bayizilima kukanti abanye balamanxeba esabekayo ngemva kokulimala kulezizimpi zelifa.

Kumaviki amabili edluleyo uMthunywa ubequkethe udaba lwenye imuli yeGokwe ngaphansi kwenduna uChireya lapho okubikwa inhloko yomuzi yathi ingakedluli emhlabeni yalayo umkayo kunye labantwabayo ukuba nxa engafa kumele babophe impahla zizathathwa lizibulo layo elingumfana.

Kukhanya amalunga emuli le, athi ebona sekwedlule iminyaka emine lowomfowabo engazange alugxobe ekhaya basebesabelana ilifa.

Okubuhlungu yikuthi selokhu kwenzakale lokhu, imuli yonke kugoqela labakhwenyana sebegula umkhuhlane wengqondo.

Nxa behamba kubosiyazi batshelwa ukuthi okubangela ukuthi imuli yonke ibe kulesi isimo yikuthi kabalandelanga isifiso sikamufi.

Njengoba abadala betsho ukuthi impethu ingena ngenxeba, kungenzeka ukuthi okwabangela ukuthi bacine besaba impahla zikamufi yikuthi kwasekulokuxabana phakathi kwemuli le kubangelwa yikuthi kungani umufi walaya ukuthi impahla zihlale zibotshiwe zizaze zikhululwe ngumntanakhe ongumfana oseleminyaka emine engafikanga ekhaya.

Kulusizi ukuba lindaba yelifa isichithe izimuli ezinengi njalo kucina sekungathi abantu bangafelwa abamkhali kangako umuyi kodwa ilo lalowo ukhala ekhangele okuthile azakugodla ngemva komngcwabo.

Kwesinye isikhathi ezinye zalezingxabano zidalwa yibo abafi uqobo.

Kambe nxa umuntu ezakuthi ezele itshumi labantwana afake oyedwa kuphela kumbe ababili athi yibo okube babe ilifa uyabe esithi bayengaphi laba abanye, badle elikabani ilifa.

Kuqakathekile ukuthi abazali bananzelele ukuthi indlela ababhala ngayo amawili kumbe izifiso zabo ayisoze ixabanise abantwababo nxa bona sebethe bedlula emhlabeni.

Ngalokho ke kungumbono woMthunywa ukuthi nga abazali badinga usizo ebantwini abalolwazi andubana babhale amawili.

Sikhuthaza njalo izimuli ukuthi zibambane ngaso sonke isikhathi, kuthi lalapho belensolo ezithile ngokwabiwa kwelifa bazilungisise ngokuthula hatshi ukulwa kuze kucine kuchitheka igazi.

Share This:

Sponsored Links