Ikhefu kulabo asebegqibe ibanga elithile

01 Dec, 2022 - 00:12 0 Views
Ikhefu kulabo asebegqibe ibanga elithile izidakamizwa

uMthunywa

Sikumbuzo Dabengwa

Selidume ledlula bafundi. Kambe sekusheshe kwadlula leliya thuba lokuloba ebesikade sizihlupha ngalo sisebenza nzima, gadalala, silungisela ikusasa lethu. Umbuzo okhona bafundi ngokuphumula kulelikhefu elide kangaka yilo othi kambe ithuba elinje umuntu ulichitha esenzani?
Kambe lithuba lokucimeza ulichithe ngokulahla impilo yakho na? Kambe lithuba lokuchitha usenza izenzo ezizatshaphaza ikusasa lakho lelabanye na? Lesi yiso isikhathi lapha intombi lejaha okumele bakhethe kuhle okumele kwenziwe. Siyavuma kumele ingqondo ziphunyuzwe kodwa maye komunye ozakwehluleka ukukhetha kuhle izenzo ezinhle ezilempumela enhle kusasa.
Siyakhuza. Siyakhalima bakwethu, sithi asikhetheni ukuba ngabantu abaloncedo ekuphileni. Yikuphi okungenza umuntu angabi loncedo emhlabeni lo esiphila kuwo bafundi. Akumelanga silibale ukuba uhambo lusaselude kulabo abakhangelele ukuqhubeka ngemva kokuthola impumela yemihloliso ethile. Asikhangeleni okulandelayo sitsho ukuba kubi ngani emuntwini osakhulayo.

a) UBUVILA LOKUNGATHUMEKI
Nansi insindabaphenduli yendaba ehlupha inengi lalabo abalindele impumela. Inengi libonakala lindiza lisiyale lale lingazi lelikudingayo. Ayikho into ebambekayo abayenzayo ngaphandle kokulala bavuke selihlaba enkanda kungela lutho abalwenzileyo.
Siyavuma kumele sikhokhe umoya kodwa kuhle ukuba lusizo ekhaya kumisebenzi yezindlini, emasimini kanye lekuzithuthukiseni nxa kuvuma. Asekeleni ukuba ngomahamba, abakhonzi babangane abalemfundiso engelanzuzo.

b) UPHUZO
Nansi esinye isifo esesibhidlize intsha yakithi ngesizatho sokuba sidinga ukuziphumuza ingqondo. Awu batayi, kambe lafa elihle. Intsha isingene yagamanxa ephuzweni bakwethu. Tshwala bani obunathwayo? Inengi lizigiqela kubo obudabula bubhidlize amaphaphu, inhliziyo kanye lezibindi. Kuyahlolwa yini izinga lotshwala lobo na? Hatshi. Ingqe ngigojele nje, konke kulungile. Siyakhuza njalo. Ake sime kancane. Konke sakufica kukhona njalo sizakutshiya kukhona. Umuntu kazithibe kancane ingqondo zize zikhule. Asisabali zona izitho zomzimba lazo zisakhula batayi.

c) IZIDAKAMIZWA
Nanso njalo lindaba bakwethu. Maye, kuthi ngikhale ngalolubhubhane osoluhlasele abanye bethu singananzelele. Yimpilo kamacatshelana kubazali labantwana. Inengi lingamalwecatsha lapha emagumeni kanye lasemabholohweni, empambanamigwaqo. Ubuka udele kuphafuzwa intuthu yokubhenywa kufihliwe. Abadala bathi okulempondo akufihlwa emgodleni.
Okunye ngamajekiseni, okunye yimpuphu eliyihotsha kwesabeke yeka. Ngiyesaba bafundi. Asiguquleni izenzo. Abanye impumela lingcwaba ngiqinisile. Asiqediseni kwelizayo.

Share This:

Sponsored Links