Uncategorized

IGokwe ihamba phambili kunhlelo zokuvikela igcikwane leHIV

01 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
IGokwe ihamba phambili kunhlelo zokuvikela igcikwane leHIV

uMthunywa

NXA ungezwa ibizo elithi Gokwe engqondweni kufika indaba zobuthakathi, indaba ezingazwisisekiyo phezu kwakho konke lendlala engapheliyo kanye lokusalela emuva.

Indawo le yalungiselwa ukuthi kulahlelwe abantu abamnyama ngabelungu ngoba kwakuyindawo lapho okwakugcwele khona ama-tsetse fly ayehamba lomkhuhlane wokulala (sleeping sickness). Ngaphandle kwenkolo zonke lezi lobuthakathi lobu indawo le yaziwa ngokuthi ikhangelane lenhlupho ezinengi ngenxa yendlala ehlala ikhona kodwa ekucineni isibe lethemba lelizwe lonke.

Lanxa isemuva njalo abantu bakhona bempofu, bengafundanga ngenxa yokuthi izikolo zikhatshana njalo akulamigwaqo, ilizwe lilakho elingakufunda kibo. Isigaba lesi sihamba phambili ekulwiseni igcikwane leHIV leAids.

Esigabeni seGokwe North kulabantu abalutshwana kakhulu abalegcikwane leHIV nanko phela kulesilinganiso se-2 phesenti nje kuphela njalo isilinganiso salabo abasanda kuthola igcikwane siku 0,26 phesenti, lokhu kutsho ukuthi oyedwa phakathi kwabantu abangu -50 angabe elegcikwane leHIV.

Ensukwini ezisanda kwedlula iNational Aids Council (Nac) labanye esebenza labo yavakatshela esinye isiqinti esikule indawo yafika yahlola abantu abangu-200 igcikwane leHIV bonke batholakala bengelalo. Lokhu kunika ithemba kuleli ukuba kungaba lesizukulwane esingaphila endaweni engela gcikwane leHiv.

UGokwe North District Aids Co-ordinator uMnumzana Isaki Chiwara uthe ukutholakala kwegcikwane leHIV esigabeni seGokwe North sokuleminyaka embalwa kukusilinganiso se-2 phesenti.
“Silesilinganiso se-2 phesenti sokutholakala kwegcikwane leHiv eGokwe North. Silembiko njalo yokuba isilinganiso salabo abathola igcikwane leHiv siku 0,26 phesenti, lokhu kubangelwa yikuthi abantu abasendaweni lezi balokhu besahlonipha amasiko lemikhuba yabo,” utsho njalo.

Isigaba seGokwe North silabantu abedlula i301 000 njalo kulamakilinika angu-22 nje kuphela. Lokhu ngokunye okukhathaza abantu besigabeni lesi.

“Silamakilinika angu-22 kuphela lapho okuhamba abantu abedlula i300 000.

Kulabantu abangomakorokoza. Amakorokoza andisanga ukuya ezibhedlela esiya kwelatshwa babona angathi ngeke bahlaselwe yimikhuhlane.

Bahlala behamba njalo ngabanye babantu abasengozini yokuba legcikwane leHiv. Kusenjalo kulamasu ambalwa asenziwe okunakekela abantu abafana lalaba,” kutsho uChiwara.

Lokhu kuza ngesikhathi lapho ilizwe lihlose ukufinyelela imigomo ye 90-90-90. Lolu luhlelo olwabekwa yiUnited Nations ngomnyaka ka-2013 ukuze kulwiswe igcikwane leHiv leAids.

Kukhangelelwe ukuthi kusiyafika umnyaka ka2020 isilinganiso sabantu abayi 90 phesenti abaphila legcikwane leHiv bayahlolwa.

Phakathi kwaleyo 90 phesenti kukhangelelwe ukuthi bangene kuhlelo lwama antiretroviral kuthi enye i-90 phesenti njalo kumele kubonakale ukuba igcikwane elisemzimbeni liyacindezelwa.

Ukucindezela igcikwane kutsho ukuthi i-viral load yalo ophila legcikwane leHiv kumele yehliswe ifike kusigaba lapho eyabe ingasabonakali khona. Indlela le ngomunye wemizamo yokuthi igcikwane leHIV livinjwe njalo isetshenziswa ngaphansi kwesimiso sokuthi wonke umuntu kumele ahlolwe njalo elatshwe.

Okumqoka yikuba umuntu “kumele ahlolwe njalo elatshwe” ukuze kubonakale masinya nxa sebehlaselwe njalo bangeniswe kuhlelo kuseselesikhathi ukuze igcikwane elisegazini labo libekusigaba lapho eliyabe lingakhanyi khona.

Ilizwe leZimbabwe lingafunda kusigaba seGokwe North kundlela ezitshiyeneyo ezisebenzisayo ukuze kufinyelelwe imigomo yama 90-90-90.

Share This:

Sponsored Links