Uncategorized

‘Idlozi’ ligijimisa umphurofethi ngomkhonto

13 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
‘Idlozi’ ligijimisa umphurofethi ngomkhonto

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

ZIME amadlodlongwane izakhamizi zelokitshini leNketa koBulawayo ngemva kokuba elinye ijaha lifikelwe lidlozi ladobha umkhonto lagijimisa umakhelwane walo ongumphurofethi lifuna ukumgwaza limethesa umlandu wokuvala izulu.

Ujaha lo, okutholakale ukuthi nguDuncan nje kuphela ufikelwe lidlozi leli ngoMgqibelo odluleyo ngesikhathi esizwa umphurofethi uJamson Mutinobaba ekhulekela abazalwane bebandla lakhe endlini.

Kubikwa uDuncan esengenwe ngumoya lo wathi lothu egqoke ukhabhudula phezulu enqunu wayazithela endlini yomphurofethi engasadlanga nkotshana ephethe umkhonto kanye lenduku efuna ukumgwaza ngawo. 

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa omunye owayethandazelwa mhla wesehlakalo lesi othande ukwaziwa ngokuthi nguMaPhi nje kuphela uthe baphaphatheka bebaleka abanye bayazivalela endlini kamphurofethi yokulala besesaba ukugwazwa ngomkhonto.

“Sathi sisakhuleka kwaqhamuka ijaha elalifikelwe lidlozi njalo lihwabha linqunu liphethe Umkhonto lenduku lifuna ukubulala umphurofethi limethesa icala lokuvala izulu elokitshini leNketa.

“UDuncan wathi ezama ukugwaza umphurofethi wahle wacela ezinyaweni yena laye wamhlala izithende kukanti abantu ababegcwele phakathi bachitheka ngokucwayiza kwelihlo abanye bayagcwala phandle emgwaqweni.

“Akula ngitsho loyedwa owazama ukuxolisela umphurofethi ngoba babengazwisisi ukuthi kutheni njengoba babezikhulekela kuze kuqhamuke uDuncan,” kulandisa uMaPhi owazibonela ngawakhe amehlo isiphithiphithi lesi.

“UDuncan waqhubeka elandela umphurofethi emuva ngapha ephethe emjikijela ngamatshe. Uthe ebona esekhatshana waphenduka emuva, wafika wama entubeni yangakibo waqala ukukhomba phezulu esibhakabhakeni ebonga amadlozi akwabo ngokumtshela ukuthi ngubani ovala izulu endaweni le,” kutsho uMaPhi.

Omunye njalo umakhelwane kamphurofethi uMnumzana Bongani Bhebhe uthe wathi ezihlalele labangane bakhe bekhelela uMagwebu babona umphurofethi inyawo zitshaya esiphundu ebaleka ngapha uDuncan emhlezi izithende.

“Ngemva kwemizuzu embalwa umphurofethi waphenduka endlini kanti kabuzanga elangeni ngoba uDuncan laye waphinda watheleka engasadlanga nkotshana  umphurofethi uthe ethi mehlo suka embona wacela njalo ezinyaweni ebaleka ehamba eseqa amabonda enkuni wadlula endlini yami egijima.

“Sithe sibona uDuncan ethutsha ephethe umkhonto lathi sacela ezinyaweni sisesaba ukuthi kwakungacina sekugwazwe thina njengoba umphurofethi wayesebalekile.

“Uthe elokhu emgijimisa wawela phansi wathi evuka wabuyela emuva abangakibo bafika bamvalela endlini ngapha sebetshaya lengungu ngoba eselamandla esambane. Esesendlini wayephethe elokhu elunguza ngefasitela esongela abantu ababemi emgwaqweni ukuthi uzabaqeda,” kulandisa uMnu Bhebhe.

Ekhuluma loMthunywa umphurofethi uMutinobaba uthe kuliqiniso ukuthi uDuncan wamhlasela wabaleka.

“Ngathi ngikhuleka labazalwane bami uDuncan wathutsha ephethe umkhonto kanye lenduku wafika wangitshaya ngenduku endlebeni.

“Uthe esengitshayile ngabaleka ngoba mina isonto yami kayingivumeli ukulwa,” kuchaza uMphurofethi uMutinobaba. 

Share This:

Sponsored Links