Uncategorized

Ibanjiwe inyoka ‘eyabaleka’ lenyama yesiphaqa sikamuyi

07 Dec, 2023 - 00:12 0 Views
Ibanjiwe inyoka ‘eyabaleka’ lenyama yesiphaqa sikamuyi

uMthunywa

Ethel Ncube

KULANDELA ukukhitshwa kodaba lwelinye ikhehla leSibomvu, eLupane okubikwa ukuba isidumbu salo sangcwatshwa “ukhakhayi” selusegcekeni ngenyanga kaMpandula, sokuvele ukuthi inyama le yathathwa yinyoka eyayihlala ngaphansi kwendlu kamufi.

Impicabadala le ivele ngempelaviki lapho abemuli kaKhulu uNkomo ababize khona izanuse ukuba zizohlahlula ngesehlakalo lesi.

UKhulu uNkomo wedlula emhlabeni ngenyanga kaMpandula lonyaka, ngemva kokumgoqa kwezwakala ukuguduza endlini bathi besiyahlola bathola ingubo isiyembulwe isiphaqa sesikhanya simhlophe kungaselanyama okuyisizatho esenza baphuma ijumo badingisisa ngakho.

UMthunywa uxhumane lesinye isakhamuzi esasikhona kulungiswa udaba lolu uNkosazana Belinda Ndlovu oveze ukuba babona okunye.

“Isidumbu sikaKhulu sathi isiphaqa sesisele egcekeni kwakhulunywa esigabeni. Kwathi sekutholakale umuntu ozolungisa sabizwa njengezakhamizi ukuthi sizibonele ukuthi kwenzakalani.

“Sabikelwa ukuba isiphaqa lesi sadliwa yinyoka ehlala khonapho ekhaya njalo iphila ngegazi. Inyoka le kuthiwa ibisetshenziswa njalo ukuhlukuluza abazukulu abangamankazana.

“Kwathatha amahola adlula amane ukuthi inyoka le iphume ngoba yayihlala ngaphansi kwendlu, lapho eyayikhona kwakugcwele izikhindi lezinye izigqoko ezindala,” kubika uNkszn Ndlovu.

Uqhubekele phambili eveza ukuba ngesikhathi ihwabha endlini kwabanzima.

“Inyoka le bathunqisela isikhathi bengayiboni abemuli. Bathi sebeyibonile yangena yacatsha sayidinga sithwele izigodo ukuze siyitshaye yatholakala sekuze kwagejwa phansi yikho ukuthi ibulawe,” kubika uNkszn Ndlovu.

Ekhuluma lentatheli obemele imuli yakoNkomo uveze ukuba bayathaba ukuba indaba yabo isicazululiwe.

“Sithanda ukubonga izakhamizi ezazikhona zisincedisa ukuthi kukhitshwe obekusihlupha. Sabiza omunye umama osizayo ukuthi azasikhanyisela ukuthi kwahamba njani ngokukhitshwa kwenyama yesiphaqeni sikababa.

“Basibikela ukuba ukhulu wayelenyoka ehlala endlini yakhe eyayiphila ngegazi, kwakumele ngemva kwesikhathi kufe umuntu ithole igazi kwaze kwafika isikhathi sokuthi umnikazi adlule yafika yakhipha inyama.

“Bathi sebesitshelile siyizihlobo zonke saya endlini kakhulu sayakhupha inyoka yakhona sazibonela sonke ngamehlo sasuthiseka ngakho ngoba ibivele isiqalile ukuthi kungatshiywa ukudla kuvuke kudliwe, amantombazana lawo esevuka emanzi angani abelele lomuntu wesilisa.

“Into yenzakale egcekeni emehlweni abantu sonke sikhangele njalo sizenzela ukugebha phansi siyidinga sayithola sayibulala. Okwakhathesi sesizatshaywa ngumoya, siyabonga usizo esilutholileyo,” kubika omunye welunga lemuli.

Intatheli ixhumane lalowo osizayo owazakala ngokuthi nguMaDlamini ofakaze ngendaba le.

“NgiseLupane kodwa akukho engingakutsho ngodaba lwabanikazi, yibo okumele bazikhulumele. Umsebenzi wami kawuvumi ukuba ngikhulume imfihlo zabantu, kumele ngibancedise kuphela ngigcine imfihlo zabo. Okwami ungangifonela ulohlupho ngiyabuya kumbe ungilande ngikuhlolele ngikuncedise kuphela,” kubika uMaDlamini.

Share This:

Sponsored Links