Uncategorized

I-Nac inikeza imitshina yokuhlola imvukuzane yesibeletho engu-16

03 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
I-Nac inikeza imitshina yokuhlola imvukuzane yesibeletho engu-16 UMAMA wesizwe uAuxillia Mnangagwa unikeza imitshina yokuhlola imvukuzane yesibeletho uMphathintambo wogatsha lwezempilakahle lokondliwa kuhle kwabantwana uDokotela Obadiah Moyo kumcimbi obuseHarare

uMthunywa

NGOKUHAMBISANA lendikimba ka2018 /2019 ethi: Yazi isimo sakho, ekhuthaza abantu ukuthi bazi isimo sabo nxa kusiza kungculazi, imvukuzane, umkhuhlane wetshukela kanye lemikhuhlane ethelelwana emacansini, inhlanganiso yeNational Aids Council (Nac) inikeze imitshina yokuhlola imvukuzane engu-16 maduze nje. Imitshina le eyathengwa kusetshenziswa imali eyatholakala kumidlalo yegalufu eyenziwa kuminyaka eyedlulayo, izanikezwa izibhedlela zezigaba ezitshiyeneyo ezisemaphandleni. Imitshina le yamukelwe ngumama wesizwe uAuxillia Mnangagwa ophinda abe linxusa lezempilakahle kanye lokondliwa kuhle kwabantwana. Umama unikeze imitshina le kugatsha lwezempilakahe kanye lokondliwa kuhle kwabantwana ukuze lwabe imitshina le kuzibhedlela ezisemaphandleni. 

I-Nac yaphiwa umlandu lugatsha lolu owokumanyanisa imvukuzane kuzinhlelo zayo zengculazi nanko phela inani elingange-60 phesenti labantu abatholakala belemvukuzane yilabo abaphila lengculazi. Inhlanganiso le isithethe imvukuzane njengomsebenzi oqakathekileyo njalo ikwenza kube mqoka ukuhamba ifundisa abantu ngalumkhuhlane kanye lokuthenga imitshina kanye lamaphilisi. Ekhuluma ngesikhathi kusenziwa umkhosi wokunikeza imitshina le kugatsha lwezempilakahle, uMama uMnangagwa utshayele iNac ihlombe ngomsebenzi wayo omuhle wokungenisa imvukuzane kuzinhlelo zayo eziphathelene le HIV.

“Izibalo zelizwe zitshengisa ukuba inani labantu abatholakala belemvukuzane liyakhuphuka nsuku zonke njalo imvukuzane yesibeletho ingaba yisilinganiso esingange 35 phesenti yemvukuzane lezi. Ngaphandle kwemvukuzane yesibeletho amanina ahlaselwa njalo yimvukuzane yebele, iKaposi sarcoma, kanye leminye imihlobo yemvukuzane, utsho njalo. 

Umama uqhubekele phambili watshayela njalo iNac ihlombe ngokudlala indima emqoka ekunikezeni uzulu usekelo ngokufundisa ngemvukuzane kanye lasekuthengeni imitshina emqoka yokuhlola.  

Izibhedlela zemaphandleni azilayo imitshina le, okwenza amanina ahambe imango emide ukuze bayehlolwa imvukuzane. Amanina amanengi ayadonda ukuhamba imango le kukanti amanye aswela imali yokugada ukuze ayefika esibhedlela esingabe silemitshina le. Umama uqonqosele ukuthi kuqakathekile ukuthi imvukuzane ibanjwe masinyane ingakaxhwali. 

“Ngaphandle kokuba omama benelise ukufinyelela imitshina yokuhlolwa, bathole ukwelatshwa nxa betholakale belemvukuzane, bagcinwe kuhle njalo baphiwe amaphilisi okwehlisa ubuhlungu, banengi abafa bezithulele kungakho-ke kumele senze imizamo yokuthi sivale izikhala lezi.”

Umphathintambo wezempilakahle kanye lokondliwa kuhle kwabantwana uDokotela Obadiah Moyo ubonge iNac ngokwenza imincintiswano yegalufu le ukuze ithole imali yokuthenga imitshina le. 

“Yiloba silitshayela ihlombe kuyadingakala ukuthi kwenziwe eminye imizamo kumbe izinhlelo ezingaletha imali ukuze imvukuzane kanye leminye imikhuhlane ilwiswe ngazo zonke indlela, utsho njalo.

Imitshina le yokuhlola imvukuzane yathengwa kuncediswana lenhlanganiso ezibalisa iNew Avakash, Medirite Distribution, PSMI, FBC, Agribank, CBZ, POSB kanye le Southern Skies.

I-National Aids Council ihlezi isekela ukuthengwa kwemitshina yama-laboratory kanye leminye imithi yokulwisa imvukuzane okubiza imali eyedlula USD$1 miliyoni ngomnyaka, njalo isileminyaka emine ikwenza lokhu.  Yathenga njalo umtshina wokuhlola imvukuzane yebele ngemali engange           USD$500 000. Lumtshina wasiwa esibhedlela seMpilo esikoBulawayo.

Lonyaka umkhosi wegalufu uzenziwa mhlaka 16 kusiya kumhlaka 17 Mfumfu  2019 eChapman Golf Club eHarare. Abantu kanye lamankampani afisa ukuphatheka kumdlalo lo omqoka bangathinta abeNac ukuze bazwe okunengi.

Share This:

Sponsored Links