I-HPV le-HIV

15 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
I-HPV le-HIV

uMthunywa

OKUMQOKA

1. Ukuziphatha okukubeka engozini yokubamba imikhuhlane ethelelwana emacansini efana leHIV kulakho ukukubeka engozini yokubamba iHPV.

2. Abantu abanengi balakho ukulwisa okuthelela isifo seHPV kungadingakalanga ukuthi belatshwe.

3. Abantu abaphila legcikwane leHIV ezikhathini ezinengi bayabe bengazi ukuthi baphila legcikwane leli.

Yiloba iHPV leHIV kuthelelwana emacansini, akukho ukuxhumana kwezokwelapha. Kodwa-ke, ukuziphatha okungabangela ukuthi ubambe iHIV lakho kungenzeka kukwenze ubambe iHPV.

Kuyini iHPV?

Amagcikwane edlula ayi-150 ahlobeneyo abizwa ngokuhambisana ngokuthi human papillomavirus (HPV). I-HPV ligcikwane elivame ukwedlula onke athelelwana emacansini. Igcikwane leli lilakho ukubangela izimo zomkhuhlane ezigoqela insumpa zangasese kanye lemvukuzane yesibeletho. I-HPV ivamile okokuthi abantu abanengi abaphatheka kwezocansi balakho ukuthi bayithole kanye empilweni yabo.

Kuyini i-HIV?

I-HIV ithelelwana emacansini. Igcikwane leli lihlasela libulale amaCD4-positive T cells. La ngama seli amhlophe avikela umzimba wakho ngokudinga kanye lokulwisa okubangela imikhuhlane. Nxa ungela ma T cells aphilileyo, umzimba wakho awenelisi ukuzivikela kumikhuhlane ethile elakho ukukuhlasela. Nxa ungasatholanga ukwelatshelwa iHIV ingaqhubeka ibe yi-Aids.

KweleZimbabwe, abantu abedlula abangu-1,2 miliyoni baphila legcikwane leHIV. Abantu abanengi abakwazi isimo sabo ngenxa yokuthi abakaze bayehlolwa iHIV.

Yiziphi izibonakaliso zeHPV leHIV?

Izibonakaliso ze-HPV

Ezikhathini ezinengi labo abalamasotsha omzimba aqinileyo balakho ukulwisa iHPV ingabahlasela bengazange babe lezibonakaliso ezikhanyayo. Nxa umzimba ungenelisi ukulwisa iHPV, izibonakaliso ziyaqala ukubonakala ezifana lensumpa zangasese. Ungabalakho ukuba lensumpa kwezinye izitho zomzimba ezifana le:

· zandla
· inyawo
· imbala
· ebusweni

I-HPV ikhuphula amathuba akho okuba lemvukuzane yesibeletho, kodwa ikhweza njalo amathuba akho okuba leminye imihlobo yemvukuzane. Le ingagoqela imvukuzane ye:

– vulva
– isitho sabomama
– isitho sabobaba
– i-anus
-umphimbo

Imvukuzane ebangelwa yi-HPV ingathatha iminyaka ukuthi ize ikhanye. Ngenxa yalokhu kuqakathekile ukuthi uhlale uhlolwa. Omama kumele bahlale behlolwa imvukuzane yesibeletho.

Izibonakaliso zeHIV

Abantu abaphila legcikwane leHIV ezikhathini ezinengi bayabe bengazi ukuthi baphila lalo. Ezikhathi ezinengi ayibi lezitshengiselo ezikhanyayo masinyane. Kwezinye izikhathi, ungagula kusukela kuviki yakuqala kusiya kumaviki ayisithupha ubambe lomkhuhlane.

Lokhu kugoqela:
– ukutshisa komzimba
– amaqhubu amancane
– ukuvuvuka kwama-lymph nodes
– ubuhlungu kumalunga omzimba

Kuyini okukubeka engozini yokubamba iHPV leHIV?

Ungabamba amagcikwane la nxa ungahlangana lomuntu olawo. Amagcikwane la angangena emzimbeni wakho lapho olimele khona kumbe olenxeba elivulekileyo esikhumbeni sakho. Ulakho njalo ukubamba iHPV ngokuhlangana lomuntu olayo emacansini ungazivikelanga. I-HIV ingathelelwana ngendlela ezitshiyeneyo okugoqela igazi, uchago lukamama kumbe amanzi emacansini. Akudingakali ukuthi lihlangane emacansini ngokupheleleyo ukuze uthole iHIV. Ungathintana lamanzi abakhona lisalungiselela ukuhlangana ungabalakho ukuyithola.

Ukusebenzisa amanalithi libanengi ngenye indlela ongathola lumkhuhlane. Nxa uleminye imikhuhlane ethelelwana emacansini ulakho ukubamba iHIV lula njalo labo abaphila leHIV balamathuba aphezulu okubamba iHPV.

Kwelatshwa njani iHPV leHIV?

Indlela zokwelapha iHPV

Akulandlela yokwelapha iHPV ecacayo ekhona, kodwa ijayele ukuphela yodwa. Ungelatshelwa insumpa zangasese, imvukuzane kanye lokunye okubangelwa yiHIV.

Indlela zokwelapha iHIV
Igcikwane leHIV lilezigaba ezintathu:

– Abantu bandise ukuchasisa izibonakaliso ezinzima zeHIV njengokuba lomvimbano obuhlungu kakhulu. Kungakho-ke lapha umuntu uyabe elezibonakaliso zomvimbano.

– Ku-clinical latency, igcikwane liyabe likhona emzimbeni kodwa lingazitshengiseli kungakho umuntu angabe elezibonakaliso kumbe engalazo.

– Nxa sokuyi-Aids, amasotsha omzimba ayabe esehlulwe njalo yonke imikhuhlane ilakho ukukubamba mahlayana nje.

– Nxa usanda kuthola ukuthi uphila legcikwane leli kumele ukwenze kubemqoka ukunatha imithi yakho. Imithi le ilezigaba ezinhlanu ezibalisela:

– Ama-reverse transcriptase inhibitors

– protease inhibitors

– fusion inhibitors

– integrase inhibitors

– kumbe imithi emibili loba emithathu

Yiloba yonke limithi ilwisa iHIV ngendlela ezitshiyeneyo, isebenza ukuthi imise ukuthi igcikwane lihlasele amaseli kumbe imise ukuthi ukumemetheka kwegcikwane. Nxa unganatha imithi efaneleyo, kungenzeka iHIV ingafiki kusigaba sokuba yiAids.

I-HIV ayelapheki. Lo ngumkhuhlane okuzamele uphile lawo impilo yakho yonke njalo odinga ukwelatshwa ngaso sonke isikhathi. Ngesikhathi i-HIV iqala ukwaziwa ngeminyaka yama-1980 kwakuyimvelakanci ukuthi abantu abaphila laleligcikwane benelise ukuphila iminyaka eyedlula emihlanu. Khathesi sokulemithi yesimanje elakho ukuthi oyinathayo aphile iminyaka eminengi kakhulu.

Ikhona na indlela yokuvikela iHPV leHIV?

Ungenza okulandelayo:

– Sebenzisa amakhondomu nxa usiya emacansini ngaso sonke isikhathi.

-Ungahlangani emacansini labantu ongabaziyo kumbe ongazi imbali yabo yezemacansini.

– Ungayi emacansini nxa unathe okudakayo ngoba lokhu kungakwenza ungacabangi ngendlela efaneleyo ucine ubeka impilo yakho engozini.

Vakatshela abezempilakahle abaseduzane lawe ukuze uthole ulwazi olujulileyo ngokuhlolwa kanye lokuzivikela.

Hlolwa igcikwane leHIV wazi isimo sakho.

Share This:

Sponsored Links