I-crop interaction iyalondoloza ubumanzi bomhlabathi

23 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
I-crop interaction iyalondoloza ubumanzi bomhlabathi Agritex

uMthunywa

Blessing Moyo

INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex   ikhuthaza abalimi kundawana zonke zelizwe  ukuba balime  besebenzisa indlela  ebizwa ngokuthi yi-crop interaction ukuze balondoloze ukuvunda komhlabathi kanye lobumanzi ukuze izilimo zabo zingaphangisi ukulahlekelwa ngamanzi emhlabathini.

Indlela le kubikwa iyavikela ukuba umhlabathi ungagugudeki ngoba izilimo ziyabe zilinywe zagcwala indawana yonke.

UNkosazana uGota Taruda ongumlimisi esigabeni seMangwe uthe abalimi kumele bakhuthalele ukulima  izilimo zabo besebenzisa indlela yokuhlanganisa izilimo (icrop interaction) ngoba iyavikela ukugugudeka komhlabathi

“Abalimi kabakhuthalele ukulima besebenzisa i-crop interaction ngoba yindlela elondoloza umhlabathi nanko phela akulamhlabathi osala ungalinywanga kumbe usegcekeni,” nguNkszn Taruda lowo.

Uqhubeke echaza ukuba izilimo ezenza kuhle kundlela le yokulima zibalisa indumba.

“Izilimo ezivumayo kuloluhlelo zindumba, amathanga kanye lomumbu.

“Okunanzelelwayo kuzilimo lezi yikuthi umumbu ukhula usiya phezulu kuthi amathanga akhula enaba egcwala indawo yonke futhi njalo evala umhlabathi.

“Indlela le ivikela izilimo ngesikhathi izulu lisina ngoba akula mhlabathi okhukhulwayo ngenxa yokuthi uyabe uvalwe yizilimo lezi.”

Okunye njalo okuqakatheke ngohlelo lwe-crop interaction yikuthi alutshiyi umhlabathi usegcekeni utshiswa lilanga futhi njalo akuphangisi ukoma lapho okulinywe khona.

Uphethe ngokuthi abalimi kumele bahlale belalela izixwayiso abaziphiwa ngabalimisi ukuze balime belandela indlela ezikhuthazwayo ukuze bathole inzuzo.

“Kuqakathekile ukuba umlimi munye ngamunye alalele iziqondiso aziphiwa ngabalimisi ukuze kumphathise ekulimeni kwakhe abelenzuzo ephezulu,” kuphetha uNkszn Taruda.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds