HPV le HIV

13 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
HPV le HIV

uMthunywa

Okuvelayo

1. Ukuziphatha okukubeka engozini yokuba lemikhuhlane ethelelwana emacansini efana leHIV kulakho ukukubeka engozini yokuba leHPV njalo.

2. Abantu abanengi bayenelisa ukulwisa iHPV bengazange belatshwe.

3. Abantu abaphila legcikwane leHIV kuvame ukuthi bangazi ukuthi balegcikwane.

Lanxa iHPV kanye leHIV kokubili kuthelelwana emacansini, akula okukuhlanganisayo ngokwezokwelatshwa. Kodwa-ke, ukuziphatha okukubeka engozini yokuba leHIV kungakubeka engozini njalo yokuba leHPV.

Kuyini iHPV?

Amagcikwane edlula i-150 aphosa afane abizwa ngokuthi yi-human papillomavirus (HPV). I-HPV ligcikwane elithelelwana emacansini (STI).

Lokhu kungabangela ezinye izimo zempilo, ezigoqela imvukuzane yesibeletho kanye lamasale. I-HPV ivamile okungangokuthi abantu abanengi abaya emacansini balakho ukuba lomhlobo owodwa weHPV empilweni yabo. 

Kuyini iHIV?

I-HIV ithelelwana emacansini. Igcikwane leli lihlasela njalo libulala amasotsha omzimba (CD4-positive T cells). La amagqamuzana egazi amhlophe (white blood cells) avikela umzimba ngokudinga kanye lokulwisa imikhuhlane. 

Ngaphandle kokuba lamasotsha la, umzimba wakho ulamandla amancane okulwisa imikhuhlane. Nxa ungekela ukwelatshwa, iHIV ingabangela iAids. KweleZimbabwe, kulabantu abedlula i-1,2 miliyoni abaphila legcikwane leHIV. Abantu abanengi kabazazi izimo zabo ngoba kabazake bahlolelwe iHIV.

Yiziphi izibonakaliso zeHPV kanye leHIV?

Izibonakaliso zeHPV

Kuvamile ukuthi labo abalamasotsha omzimba aqinileyo bayenelisa ukulwisa iHPV bengazange bake bagule. Nxa umzimba ungenelisi ukulwisa iHPV, izibonakaliso zingaba ngamasale. Ulakho njalo ukuba lensumpa kwezinye ingxenye zomzimba wakho, okugoqela:

– Izandla

– Inyawo

– Imilenze

– ebusweni

I-HPV iyangezelela amathuba akho okuba lemvukuzane yesibeletho, kodwa iyengezelela njalo ingozi yokuba leminye imihlobo yemvukuzane futhi. Lokhu kugoqela imvukuzane ye:

– vulva

– yesitho sangasese sowesifazana

– yesitho sangasese sowesilisa

– umphimbo

– lalapho okuphuma khona ingcekeza yangaphandle

Imvukuzane ezibangelwa yi-HPV zithatha iminyaka eminengi ukuthi ziphumele egcekeni. Ngenxa yalokhu kuqakathekile ukuthi uhlale uhlolwa zikhathi zonke. Abesifazane kumele bahlale behlolelwa imvukuzane yesibeletho. 

Izibonakaliso zeHIV

Abantu abalegcikwane leHIV kungenzakala ukuthi bangabi kwazi ukuthi balegcikwane leli. Akuvamanga ukuthi kube lezibonakaliso ezikhanya egcekeni. Kwezinye izikhathi, ungaba lezibonakaliso ezigoqela ukugula phakathi kweviki eyodwa kusiya kumaviki ayisithupha ngemva kokuthelelwa igcikwane leli. 

Lokhu kugoqela:

– Ukutshisa komzimba

– Ukuqubuka

– Imbilaphi

– Ubuhlungu balapho okuhlangana izitho zomzimba

Kuyini okwenza kubelula ukuthi ubambe i -HPV leHIV?

Ungabamba yiloba liphi lamagcikwane la amabili ungahlangana lomuntu olawo. Igcikwane lingangena emzimbeni wakho nxa ulenxeba. Ungathola iHPV ngokuhlangana emacansini lomunye umuntu. Igcikwane leHIV lingathelelwana ngegazi, uchago lukamama kumbe amanzi ocansi.  Akudingakali ukuthi lihlangane emacansini ukuze uthole iHIV. Ukuhlangana lamanzi abakhona kungakenziwa ucansi evela emuntwini ophila legcikwane leli kungakubeka engozini yokuthola leligcikwane.  Ukusebenzisa amanalithi labanye abantu ngesikhathi kuthathwa isidakamizwa lakho kungenza ubambe igcikwane leli. Nxa wake waba leminye imikhuhlane ethelelwana emacansini kuba lula ukuthi ubambe igcikwane lengculazi njalo abantu abaphila leHIV bangabalakho ukuba lamathuba aphezulu okubamba igcikwane leHPV.

Yelatshwa njani iHPV leHIV?

Indlela zokwelapha iHPV

Akula ndlela kumbe muthi obekiweyo ongelapha iHPV, esikhathini esinengi iyaziphelela yodwa. Ikhona imithi engasetshenziswa ukwelapha amasale, imvukuzane kanye lezinye izifo ezibakhona ngenxa yeHPV. 

Indlela zokwelapha i-HIV

IHIV-ilezigaba ezintathu:

– Abantu abanengi bathi izibonakaliso zeHIV zakuqala zifana lokuba lomkhuhlane we-flu omubi kakhulu. Kungakho-ke lesisigaba sijayele  ukuqala ngokuba lezibonakaliso ze-flu. 

– Kusigaba sesibili igcikwane liyabe lizithulele nje kodwa likhona emzimbeni womuntu lingela zibonakaliso. 

– Isigaba sesithathu sibizwa ngokuthi yi-Aids, lapha-ke amasotsha omzimba ayabe esetshabalele njalo umzimba uyabe usungabalakho ukubamba imikhuhlane etshiyeneyo lokhu okubizwa ngokuthi opportunistic infections.

Nxa usanda kufumana ukuthi uphila legcikwane leHIV kumele ugxile ekutholeni imithi ekusebenzelayo. Imithi le ikuzigaba ezinhlanu ezibalisa:

– ama-reverse transcriptase inhibitors

– protease inhibitors

– fusion inhibitors

-integrase inhibitors

– kanye lemithi emibili kumbe eminengi ehlanganisiweyo

Yiloba nje imithi le ilwisa igcikwane leHIV ngendlela etshiyeneyo kancane isebenza njalo ukuvimba igcikwane ukuze lingamemetheki kakhulu emzimbeni. Unganatha imithi efaneleyo kungenzeka ukuthi IHIV ingafiki kusibanga se-Aids. 

Akula muthi ongaqeda iHIV. Lo ngumkhuhlane othi ungabakhona emzimbeni ungabi usaphela kungakho-ke okudingakalayo yimithi nje. Igcikwane leli lathi liqala ukwaziwa ngeminyaka yama-1980 kwakuyivelakanci ukuthi baphila lalo baphile isikhathi eside. Lamuhla sokulemithi elakho ukuguqula impilo yomuntu iphinde imenze aphile okwesikhathi eside. 

Zikhona na indlela zokuvikela iHPV le HIV?

Ungehlisa amathuba akho okuthola iHPV leHIV ngokwenza lokhu:

– Sebenzisa ikhondomu ngesikhathi sonke uhlangana lomunye umuntu emacansini.

– Ungahlangani emacansini labantu ongabaziyo njalo ongaziyo imbali yabo yezocansi. 

– Ungenzi ucansi nxa uke wanatha okudakayo kumbe uke wathatha izidakamizwa. Vakatshela abezempilakahle ukuze ufunde okunengi ngendlela zokuzivikela.

Hlolwa uhlale usazi isimo sakho.

Share This:

Sponsored Links