Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

11 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Giya Mthwakazi  Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba — Ezothando

Imbongi nguW Siqhoza

Isihloko senkondlo — Angihlanyi njalo angizenzisi

KWAKWENZEKE ukuthi umuntu nxa ephakathi kwenjabulo enkulu akhanye esenza izinto ezingaqedisiswa ngabanye.

Nangu okaSiqhoza lapha laye ngenxa yothando aphakathi kwalo uyasitshela ukuthi nxa ebonakala esenzenje akahlanyi njalo kazenzisi. Wenzani kanti?

Ake sizwe lokhu okulandelayo.

“Ungibona ngicwayiza nje, Ngiginya bugwili belu, Ngitomatoma sengathi ngibanjwe ngintshontsha, Ngiyisingeth’enkul’indaba.”

Uthi uyiphethe indaba enkulu okaSiqhoza.

Sizoyizwa sisehla sihlolisisa yona inkondlo yakhe.

Kukhona akhuluma laye lujaha ngoba sizwa esithi loba ungaze unxife, loba ungaze ubheke/ukhangele phansi sengikhona sengikhona.

Kuyakhanya ukuba ukhuluma lentombi lujaha.

Uyayitshela lintombi ukuthi yiyo embizayo lanxa izithulele njalo usabela yona ekhanya ekhifiza nje.

Intombi le isebenzisa imibuzo engadingimpendulo lapho isithi: “Ungangibiza njan’ungangazi?

Ngith’uyangibiza nje mina ngiyakwazi?” Ijaha liyaphendula ngokubuka intombi le lisithi: “Hawu, ntomb’ensundu! Hawu, manz’ami ngisenkangala! Asazani nje ukuze sazane.”

Lithathekile ngothando leli jaha ngoba lithi intombi ingamanzi alo lisenkangala.

Enkangala akulamanzi ngakho-ke nxa ijaha leli lisithi intombi yalo ngamanzi alo lisenkangala kutshengisa ukuthi liyasuthiseka ngesithandwa salo lesi.

Lizwa likholiwe lanxa lisendaweni engela manzi.

Ijaha leli livumelana laso isithandwa salo ukuthi ngeqiniso kabazani nje ukuze bazane nxa sebethandana.

Muhle luntombazana ngoba imbongi ithi uyiqeda amandla ngobuhle bayo.

Ubuhle obuqeda amandla kutsho ukuthi yibuhle obuphambili.

Isimilo sentombi leyo laso siliqeda ulwazi lelijaha. Selihle lathatheka ngesimilo salintombi ijaha leli ngesikhatshana nje.

Liyatshengisa isimilo salintombi nxa iqathaniswa lezinye intombi.

Le intombi ilomehluko kwezinye ngoba ijaha leli lithi abanye uthi ubabiza ungabazi bakuqolotshele okutsho ukuthi vele kabakulaleli loba kade ucela amanzi okunatha.

Ziyakunyokoloza zikutsho ngamazwi ezinye intombi inhliziyo izithi xhifi. Uxhifi yisenzukuthi esitsho ukuthi inhliziyo ize izonde nxa usuthukwa yilezo ntombi ezilezimilo ezimbi ezingafani lale enconywa ngokaSiqhoza.

Ukholiwe okaSiqhoza kulintombi ayithandayo ngoba uthi ize ngokuzibutha esitsho ukuthi ize ngokuhlonipha okukhulu.

Uyibingelele okaSiqhoza lintombi yavuma wayitshela ukuthi ulesikhalazo yalalela.

Imthokozisile inhlonipho intombi le elayo ngoba imgcwalisile ngenhlonipho. Ngenxa yalokho imbongi ithi uthando lona luze lwameqa ikhanda.

Ibona inhlonipho enkulu kangaka imbongi ingenwe luthando oluphezulu olumenze wafisa ukuphapha ngoba ezizwa eselula. Kodwa kwabuye kwathi kawele phansi ngoba uthando selumthene amadolo.

Sevele nje wayazidela kuleyo ntombi.

Iyaqhubeka imbongi isitshela ukuthi leyontombi iyithethe inhliziyo yayo.

Iwuthumbile umoya wembongi lintombi ngoba isitshele ukuthi: “Ngikhangele wena, Njalo ngibona wena, Ngithi bamb’isandla sami;

Bamb’isandla sami Lami ngibamb’esaskho”. Sebephakathi kothando laba bobabili. Yikho imbongi isithi: “Angihlanyi njalo angizenzisi”.

Share This:

Sponsored Links