Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

07 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Giya Mthwakazi  Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba –Ezomanyano, Imbongi nguF N Ndlovu
Isihloko senkondlo – Isivumelwano sokumanyana (22/12/87)

Imbongi kule inkondlo njengezinye ngaphambili esesihlolisise inkondlo zazo ikhuluma ngesivumelano sokubambana kwesizwe seZimbabwe.

Lesi sivumelwano sabaphakathi kwamabandla amabili ezombusazwe, iPF-ZAPU leZanu-PF ngoMpalakazi zingamatshumi amabili lambili ngomnyaka ka1987.

Zanu-PF

Lesi kwaba yisivumelwano esikhulu phakathi kwamabandla la aqanjwe ngaphezulu wona okuyiwo alwa impi yenkululeko.

Imbongi iqala inkondlo yayo ngokukhuthaza abantu ukuthi masingadingi izehlakalo ebezikhona elizweni phambi kwesivumelwano lesi.

Lokhu kuthiwa akubuzwa muntu ukugegedela kwezwe ebelimi ngezinyawo.

Lokhu kuveza ukuthi ilizwe belingahlalisekanga.

Iyakuveza obala imbongi ukuthi ilizwe leli belimi ngezinyawo nje ngenxa yokuthi bekulenhlanya phakathi kwesizwe ebeziquma abantu amakhanda.

Ubudlova lobu besekwengezelekile ngoba sizwa kuthiwa umuntu ubegeca uyise ngehloka amhlahlele. Imbongi ize ithi leli bhesa leZimbabwe yisiqalekiso.

Isiqalekiso yinto embi kakhulu elihlazo njalo ukubona umuntu ebulala uyise ngesihluku esingaka.

Konke lokhu bekusenzakala ngoba ilizwe lingahlalisekanga kukhona ukubulala abantu ngochuku bengelamacala.

Imbongi iyasitshengisa ububi obenzakale kungakabi lesivumelwano somanyano ukuthi kutshe imizi eminengi itshiswa ngabanikazi.

Itshe yaloba kwaloba ngitsho lengane/abantwana abamsulwa bengela cala.

Kusenzakala lokhu bahlakazeka abantu njengomhlambi wempala.

Lokhu kuveza sobala ukuthi sekubulawana abantu babaleka batshiya imizi yabo okwempala okuthi nxa sezibaleka zibaleka zigcwale indawo yonke.

Iyakugcizelela lokhu imbongi ngokunika umfanekiso wamazinyana amagogo wona abaleka aduhe engazi lapha ayakhona nxa ehlaselwa yisitha.

Imizi layo sekunjalo iyadilika imbongi ikuchaza ngombuzo othi: “Badana baduha njengamazinyane amagogo!”

Labo abangawaziyo amagogo zimbuzi zentaba. Imizi yaphenduka amanxiwa.

“Mingaki imizi ezicentel’ubunxiwa?

Amathambo abaniniwo azingcwaba nyandanye lawezinyamazana/ Kwathi lab’ abasilileyo bantshuma?”

Zimbi indaba lapha kuvela sobala ukuthi ukungabambani kudala ukubulalana kwabantu belizwe linye.

Abantwana labazali bayabulalana bafe ngobunengi bengatholi ukungcwatsha okuzothileyo kodwa belahlwa kanye lezinyamazana.

Imbongi ibona konke lokhu nje ithi imi enkotheni ezembeswe ubunceba, inotho yemvelo kanye lenkazimulo yehlobo lobuhle bomhlaba phansi emhlabathini ovundileyo.

Ngelihlo lembongi ithi ibone hlangothi lunye ukubola. Kubole indawana yonke.

Kunuke indawana yonke ulunya lokuzenzela.

Kunuke indawana yonke umswane, ubuthakathi kanye lenkethabetshabi.

Sizayiqala lapha inkondlo le ngeviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links