Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

12 May, 2022 - 00:05 0 Views
Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezenkolo, Imbongi nguArtwell T Masuku
Isihloko senkondlo – Thethelela
Ngubani othethelela abantu? Imbongi ipha inkondlo yayo isihloko esithi, “Thethelela”. Kusobala ukuthi imbongi icela ukuxola kuka lowo othethelelayo, oxolelayo.

Ngokwazi kwethu oxolelayo nguNkulunkulu yena obizwa ngelikaMvelingqangi, uSomandla kumbe uMdali ngezinye izikhathi. Imbongi ithi kaxolele uNkulunkulu.

Imbongi iveza ukuthi bathukiwe, badelelwe kodwa kabawalahlanga amazwi alowo othethelelayo uNkulunkulu. Iyaphambili imbongi ithi bahlezi emhlabeni balindele umbuso kaNkulunkulu.

Ithi makube njalo uMdali kabathethelele. Iyakholwa kuNkulunkulu imbongi ngoba ithi imamukele ngodumo olukhulu. NgoNkulunkulu imbongi ithi ifakwe icala njalo yathukwa yadelelelwa.

Kunjalo vele emhlabeni ngoba sikufundile ukuthi lakudala abantu bebethukwa bedelelwa njalo behlukunyezwa ngenxa yokukholwa kuMvelingqangi.

Lanxa ivelelwa yilezi ngxaki imbongi ithi yamdumisa kunjalo uNkulunkulu. Ithi yabubula, ukukhala ngobuhlungu, ngokudumisa uMdali wayo. Ithi yakhala imbongi yadumisa uNkulunkulu.

“Ngikhihl’isililo ngakudumisa”. Idumisa isenzenjalo imbongi ithi kuMdali wayo: “Ngithi mayenziwe intando yakho/Uze usithethelele”. Ilikholwa imbongi ngoba ithandaza umthandazo ojwayelekileyo owenziwa ngamakholwa ngemihla ngemihla.

Banjalo abakholwa kuNkulunkulu bayakhalela ngakuye nxa besenhluphekweni betsho bethi kayenziwe intando kaNkulunkulu emhlabeni lasemazulwini.

Into eqakathekileyo evezwa yimbongi yikuthi lapho ihlezi ezweni/emhlabeni impofu ngokuzalwa, umuzi lezwe ingelakho okwayo, ihlalele ukuhlupheka, labafowabo baphetsheya beyenza isigqili sabo, kungakhanyi lento ayisebenzayo, izithukuthuku zayo ziphelela eboyeni ithi yona izahlala imdumisa uNkulunkulu.

Kulemicijo embalwa esiyithila lapha kulesi sigaba esingaphezulu. Imbongi ithi lanxa ihlezi lapha emhlabeni ingumyanga ngokuzalwa,ingelamuzi lomhlaba ihlezi ihlupheka yona izamhdumisa kuphela uMdali wayo.

Inkondlo le kuvela sobala ukuthi olotshwe ngesikhathi ilizwe lisabuswa ngabamhlophe imbongi ethi ngabafowabo batsheya bona ababesenza abaNsundu izigqili zabo.

Babesebebza abaNsundu kodwa abafowabo labo baphetsheya bengababongi bebaholisa imadlana ezazingancedi abantu abaNsundu.

Yikho imbongi isithi, “Izithukuthuku zami ziphelel’eboyeni”. Lesi yisaga esitsho ukuthi imbongi yayisebenza nzima kodwa ingabuyelwa lutho njengenja egijima ixotshe ibambe inyamazana kodwa nxa sekufika enyameni isixotshwa iphiwe okungamaqatha okutsho lutho.

Yikho kwazekwathiwa izithukuthuku zenja ziphelela eboyeni ngoba igijime kakhulu kodwa ekucineni iphiwa okuzinyama lokhuya okulahlwayo kayibongwa.

Kwakunjalo lakubantu abaNsundu ababesetshenziswa ngabamhlophe kodwa haholiswe imadlana nja engatsho lutho.

Vikela ubhubhane lweCOVID 19 ngoba kukhanya selumemetheka njalo. Sekuqanda phela.

Share This:

Sponsored Links