Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

26 Sep, 2019 - 00:09 0 Views
Giya Mthwakazi  Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezisolayo

Imbongi – Ndabezinhle S Sigogo

Isihloko senkondlo – Umona

Imbongi lapha ikhuluma ngento echitha isizwe — umona. Lokhu kuvezwa kuhle ngokutshengisa izenzo zomuntu olomona. Wenzani njalo uphila njani umuntu olomona. Siyezwa ukuthi umuntu olomona ubazondile ahlezi labo wathanda abasekudeni. Ubalahlile abantu bakibo wayakwangana lezitha zabantu bakibo.

Ulenzondo embi umuntu olomona ngoba nxa ebona abantu ababili bethandana uyafuthelwa. Ubalobuhlungu obukhulu akhathazeke emoyeni asuke lapho ayedinga imithi egangeni eyokuphosa labo bantu bafe bekhombana ngeminwe betshelana kubi. Lo olomona utshila inhliziyo yomuntu ayifake umoya wempisi kungabi lutho oluhle kuye.

Impisi yinyamazana embi kakhulu okutsho ukuthi nxa umuntu kuthiwa ufakwe umoya wempisi kutsho ukuthi ufakwe umoya omubi kakhulu owokubulala.

Umona utshila inhliziyo yomuntu uyifake umoya omubi ehluleke ukulala lowo muntu kuze kuse ekhangele eceba kumbe ebumba amacebo obuthakathi.

Uthi nxa evuka lapho lowo muntu athathe uhambo ayedinga labo abaloyayo ngemithi kunye langemilomo. Umuntu olomona uyacaka aphele ngoba inhliziyo akuyo uyitshisa umlilo omkhulu isilwa izimpi zabantu ibabangisa impahla zabo konke lenotho bona abayimbe nzima ematsheni.

Ukufisile konke okuhle lanxa elomona lumuntu. Ufisile ukuthi konke lokhu okuhle kungaba ngokwakhe. Uzondile kodwa lapha abakhelene laye amazolo ebawela emakhaya bephumelela. Umoya walo olomona ubamhlophe nxa labo akhelane labo besehlelwe lusizi olukhulu empilweni zabo.

Ulomoya omubi lo olomona ngoba nangu ufica izinkomo zilahlekile zilahlwe ngabelusi bazo. Ekubeni lo olomona azithintele ekhaya yena uthalazile ngapha langapha wazifuqela ensimini yabantu zatshaya zabhuqa akwasala lutho.

Zitshaye zabhuqa kwasala kunuka ubulongwe kuphela. Kumjabulisile lo olomona ngoba kuthiwa yena lapha abanye belamba owakhe umoya uzwa ukusutha.

Nxa abantu bethandana kakhulukazi luyamhlaba lumuntu adinge amaqhinga okunyunda ukuze luphele. Wenza ulunya olufuza olwenyoka yona eluma umuntu engelakumudla. Umona uyayichitha imizi yabantu ngoba wona uhlanyela inzondo emakhaya.

Abantu baphutha ukulima nxa usungenile umona bedinga amahlamvu okuphila ezinyangeni ngoba umona usubenze banukana ububi.

Akulakuzwanana emakhaya kumbe emzini nxa sekungene umona. Kusobala nxa sifunda le inkondlo ukuthi kawulunganga umona ngoba uyachitha udilize imizi njalo uxabanisa izihlobo.

Share This:

Sponsored Links