Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo….Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

22 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo….Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezomanyano
Imbongi nguSibangilizwe P Jubane
Isihloko senkondlo – Mkhulu lowo mbiko

Sesicubungule inkondlo ezithile ngaphansi kwendikimba le eqanjwe lapha. Esikunanzelelayo yikuthi inkondlo lezi ziqukethe okunengi mayelana lesivumelwano sokubambana esalotshelwana phansi phakathi kukaCde Mugabe loCde Joshua Nkomo. Laba babekhokhela amabandla ezombusazwe amabili ayiwo alwela inkululeko yelizwe lethu leZimbabwe. Amabandla la ngeleZANU PF lePF ZAPU.

Sikhumbule ukuthi isivumelwano lesi salotshelwana mhla zingamatshumi amabili lambili ngoMpalakazi ngomnyaka ka1987. Imbongi iqala inkondlo yayo ngokusitshela ukuthi kuzwakele kulo lonke elakithi. Kuzwiwe nguye wonk’owakithi. Iyaphambili imbongi isitshela ukuthi zonke izinanakazana lezinyamazana zikuzwile. Zikuzwile zonke izihlahla lezihlahlakazana zakithi. Lokhu imbongi ekhuluma ngakho kukhanya kuzwiwe yizo zonke izinto kwelakithi.

Lokhu kungoba imbongi ithi: “Utshani, imifula lezifudlana, izintaba, izintatshana/Lamaqaqa akithi awuzwile lowo mbiko. Lakanye mkhulu lowo mbiko wokumanyana ngoba lokho esikubethe ngaphambili kutshengisa ukuthi lemvelo owuzwile lombiko omkhulu kangaka.

Umbiko lo omkhulu wokumanyana kwesizwe seZimbabwe uzwiwe nguwonkewonke ngoba kuthiwa lamakhosi amakhulu awubike esesigodlweni selizwe bahlokoma, bathuthumela bethithibele bonke abantu ngoba okukhulu vele akulamkhosi.

Bathithibele bonke abantu ngoba kwenzakale into enkulu kakhulu abantu abebengayilindelanga. Ubikwe ngabakhulu lowo mbiko. Iyasivezela imbongi ukuthi abakhulu laba bakhupha lumbiko omkhulu besesigodlweni esikhulu selizweni lakithi. Uzwakala lo umbiko ngoba ungene ezincingweni zona ezihambisa umbiko masinyazane nje.

Ngencingo lezo umbiko lo omkhulu uhambe lonke ilizwe lakithi. Ungenile njalo kumaphephandaba lumbiko waphephetheka wale.

Amaphephandaba lawo ancedisa ukuhambisa umbiko masinyane. Ungenile emoyeni lakho wasakazwa wahamba ngomoya. Wachapha izinlwandle waze wayathinta imiduli yonke yomhlaba. Ngalokho-ke zawuzwa zonke izizwe zomhlaba esikiwo ukuthi kulomanyana eZimbabwe.

Imbongi iyagcizelela ukuthi mkhulu lowo mbiko owabikwa elizweni lakithi. Wabikwa ngolwakithi ulimi, wemukelwa yizizwe lezizwana zona zawusakaza ngendimi zazo esingazizwayo waze wasakazeka phansi lowo mbiko.

Imbongi ikholwa kwabaphansi amadlozi ngoba nanku ithi wemukelwa ngabaphansi bona abawuzwa ngolimi lwabo batshelana ngawo ngolimi lwabo. Iyeza njalo ithi lamaqhawe akithi lawo afayo phansi lawo awuzwa lowo mbiko ngoba lawo esesazi ulimi lwaphansi.

Amaqhawe la akhuluma labokhokho bona abaphansi ukuze basithethelele lathi thina esesilahla amazilo emvelo sadela ukumba amathuna sahla abantu ethuneni.
Sizaqhubeka ngayo le inkondlo kuviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links