Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo…Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

03 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo…Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba — Ezokufa

Imbongi nguObadiah L Mlilo

Isihloko senkondlo — Umnawani

Kule inkondlo imbongi ikhumbula ngomnawayo uJason Ziyaphapha Moyo (J Z) abakhula bonke bedlala bonke. Lezi zithandani zehlukaniswa yimpi yombangazwe eyabakhona kulizwe lakithi leli eleZimbabwe. Impi eyalwiwa lapha ngekaZibuse, kuliwa labamhlophe bona ababehluthunele abantu umbuso wabo. UJ Z lo imbongi ekhuluma ngaye ngelinye lamaqhawe amakhulu alwela inkululeko yelizwe lethu.

Lanxa kunjalo imbongi yona iloba ngaye lapha njengomuntu okhumbula umnawakhe. UJZ Moyo ngumnawakhe wembongi njengomuntu abakhule bonke okutsho ukuthi lekuzalweni imbongi yayindala kulaye okaMoyo.

Kufanelekile-ke ukuthi imbongi imbize ithi: “Umnawami”. Umnawayo lo bebejayelene kakhulu lembongi yikho esehluleka lokumkhohlwa. Ukufa kukaJZ kwababuhlungu kakhulu kumbongi ngoba wasala empini kukanti imbongi yayikhangelele ukuthi laye u JZ wayezaphenduka ekhaya ephila njengamanye amaqhawe.

Ekuqaleni sibona imbongi isinika isibonelo sokuthi ifisa okungakanani ukubona umnawayo. Ithi lanxa ihambele elwandle ilubone luqonga kungathi lulanda isibhakabhaka, lubuye luphole lumlanda okhunjini, sekungathi luyamgwabisela lutshiye inkumba zalo enyaweni zayo. Iyaphambili imbongi ithi luyantshubala ngaphansi koluzayo lalo lolo lumtshiyela inkumba zalo ezifileyo kodwa isimanga yikuthi lolo lwandle kaluzi laye umnawakhe.

Lokhu kuveza sobala ukuthi imbongi imdinga ngamehlo abomvu umnawayo ize icabange ukuthi ulwandle lalo lungathi ekuqongeni lekupholeni kwalo lubuye laye umnawakhe. Kwehlule ukuthi umnawabo eze yikho imbongi ithi isifulathela. Iyakhumbula imbongi ukuthi lakhonale lapho ababetshona khona betshopoka lomnawakhe ezihlahleni bengathintwa lutho, umfula uTshatshana uza lezikhukhula nxa egcwele. Leziziba lazo ababetshaya kizo ibhamu zigcwele ziyaphuphuma zichitheka kodwa into edanisa imbongi yikuthi umnawakhe kezi laye uTshatshana.

Imbongi ikhumbula lokho ababekwenza lomnawakhe bengakehlukaniswa yimpi. Imbongi itshela umnawayo ukuthi izinyoni ababezizwa bebobabili, imigubhana, lezimvu ezinduna, losibagone kazithule lakhathesi. Umehluko okhona yikuthi imbongi isisizwa lezinyoni iyiyo yodwa njalo akusemnandi lokhu njengasekuqaleni bebabili. Iyamkhumbula kakhulu umnawayo imbongi ngoba ithi ngezinye insuku, ithule ithe zwi ingathandi ukukhuluma lamuntu, umbankwa ungathi tshoko kumbe ihlamvu lesihlahla lithi khithi iyethuka lenhliziyweni ithi kumbe nguye umnawayo.

Share This:

Sponsored Links