Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo – Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

20 May, 2021 - 00:05 0 Views
Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo – Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Imbongi nguDumisani Tshuma
Indikimba – Ezokufa
Isihloko senkondlo – We kufa!

Kule inkondlo imbongi ikhala ngokufa into okuzwakala ingayithandi ukwenza kwayo. Ihlaba umkhosi imbongi nxa iqala ukukhuluma ngakho ithi, “We kufa!” Isibabazo esisetshenziswe lapha sitshengisa ukukhathazeka kwembongi ngakho ukufa lokhu.

Imbongi iqala inkondlo yayo ngesiqathaniso, inkulumo elengqondo eziphikisanayo. Yenza angathi iyakudumisa ukufa ikubiza ithi ngumaqhuzu kodwa aphethe lowomutsho ekubiza ethi ngumahuquluza. Umaqhuzu ngumuntu omkhulu ophezu kwabanye emsebenzini. Ngokufanayo sekungathi imbongi iyakukhukhumeza ngobukhulu bakho kodwa kujinge kubesobala ukuthi uyakusola ngezenzo lapha esesithi ngumahuquluza.

Ukuhuquluza yikubutha konke okukhona. Ekuhuquluzeni lapha kugoqela ukukhukhula zonke izibi ezinuka phu.

Phezu kwalokho imbongi ithi angithi ingcuba ezimajwabujwabu kakuzizili ukufa. Kubutha konkekonke. Lokhu kugcizelelwa yisabizwana senani esilesiqu esiphindwe kabili, ukonkekonke. Ukufa kudla yonke into yikho imbongi isitshela ukuthi kakwenyanyi lutho ngaphansi kwelanga njalo kudla konke kwentshise konke sanyamazana.

Ukufa kuthatha wonke umuntu njengoba kungakhethi. Ingwevu ezimxhiliba kuyaziphephuluza okutsho ukuthi kuyawabulala amaxhegu. Akukhethi ukufa ngoba lamadoda angamabhuklwana okutsho ukuthi abasesebatsha, abasaqinileyo lawo kuyabathatha ukufa. Imbongi ibeka lokhu ngalamazwi: “. . . uyawadiliza –” Kuyabulala ukufa yikho imbongi ikubiza ithi lizembe elisithe sece okutsho ukuthi kuseyeme sonke njengoluntu.

Ngendlela ukufa okubulala ngakho abantu imbongi ithi kuthe ngxi ezinhliziyweni zethu okuthi kungathanda kuyithi qhwi impilo yomuntu, adilikele phansi ome qha, aqande mo. Konke lokhu imbongi ikugcizelela ngezibabazo ezibethwe ngaphezulu. Iyakutshela ukufa imbongi ukuthi ukufa yikho okucikiza impilo yomuntu. Lokhu kutsho ukuthi kuyayiqeda impilo yomuntu ngoba ukucikiza yikwenza umuntu azace abe mncane lanxa ubemkhulu ngomzimba.

Akuphethi ngokucikiza umzimba ukufa kodwa kuchithachitha ukuhlaliseka lobomi ebantwini. Lokhu kutsho ukuthi ukufa kuletha ukudana ebantwini. Imbongi ithi ukufa yikho kodwa okulesihluku esingaka ngoba nanku kuqukula imphefumulo eminengi. Ukufa kuphanda impande zenhliziyo kuzisuphule kuzingcothule ziquphuke. Iyagcizelela imbongi ukuthi yikho kodwa zwi ukufandini okuhotsha impilo zoluntu lungaka emhlabeni.

Ukufa lokhu kutsho impilo zoluntu lungaka samkhaza umunya igazi. Ikhuza umhlola ngokufa lokhu imbongi ithi, “We kufa! Kufa bo!”, ibe isikutshela ukufa ukuthi kungamkhangeli ngelihlo lengulube. Njalo itshela ukufa ukuthi akuyekele ukumhahabela njengoba kuyisifondini nje. Iyakubuza ukufa imbongi ukuthi kanti kakubhodli njalo akusuthi kunjani?

Yehla layo mfundi uzwe ukuthi ziga bani ezilethwa yikufa njalo iphetha njani. Qaphela ukuthi imbongi iqinisa imicijo yayo ngezenzukuthi.

Share This:

Sponsored Links