GIYA MTHWAKAZI…IQOQO LEZINKONDLO…Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

29 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
GIYA MTHWAKAZI…IQOQO LEZINKONDLO…Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezokufa

Imbongi nguD E Ndoda

Isihloko senkondlo – Ungubani?

INDIKIMBA yezinkondlo esigxile kuyo kulezinsuku ngeyokufa, khona okungajwayelekanga. Imbongi okaNdoda lapha ikwenza samuntu ikufa lokhu ngoba nangu uyakubuza khona ukufa ethi: Ungubani? Sekungathi ukhuluma lakho ukufa lokhu. Yikho ngisithi ukwenzasamuntu ukufa lokhu. Isizathu lawe usungacabangela ukuthi kungani esenzanjalo kumbe ukunika inhlonipho nje kuphela.

Iyadinga imbongi ngalokhu kufa ekhanya ingakuqedisisi ukuthi kudabuka ngaphi. Iqala ngombuzo esihlokweni sayo ithi: “Ungubani?” Silindela impendulo ukuthi kuzitsho khona ukufa ukuthi kungubani njalo okabani? Lokhu kungoba izinto ezinengi ziyaziwa ukuthi zingobani njalo zizalwa ngaphi. Iyaqhubeka imbongi ixoxa lakho lokhu kufa ikubuza ukuthi ngobani okubadingayo njalo kubasa ngaphi bonke labo okubathumbayo.

Kubathatha ngaso sonke isikhathi njengoba isitshela imbongi ukuthi kubathumba litshona lanxa liphuma. Kuvela sobala ukuthi abantu labo okubazumayo ukufa kubathatha ngodlame ngoba kuthiwa kuyabathumba. Njengoba kuthatha abantu ngasosonke isikhathi imbongi iyakubuza ukufa ukuthi kambe kungabe kufuna nhlawulo bani kumbe ntethelelo bani. Iyaphambili imbongi ibuza ukufa ukuthi kambe kulindele mkhosi bani?

Iyakubuza imbongi ukufa ukuthi kambe bazakukhunga ngani ukuze kubahloniphe? Minengi imbuzo imbongi elayo ngokufa lokhu onjengokuthi kufika njani kungabonwa. Kulamandla anganani khona ukufa okwehlula lenyamazana enkulu indlovu. Akuhlulwa yilutho ukufa yikho imbongi ikubuza ithi: “Sidalwa bani esikudenyayo?” Ukudenya yikuvika ulutho nxa imbongi ithi iyakhangela akula lutho oludenya kumbe oluvika ukufa.

Ngamanye amazwi akubalekeleki ukufa lokhu. Ukufa kuyafohloza okutsho ukuthi kubulala bonke abantu, ibisikubuza-ke imbongi ukuthi bangaphi bonke labo bantu okubafohlozayo. Imbongi ikhala ihlaba umkhosi ibiza unina ngomthakathi ecabanga ukuthi nguye oletha ukufa kiyo. Imbongi iyakutshela ukufa ukuthi yona lomthakathi bandimanye njengoba bonke besifa nje. Nxa ithi iyakhangela nansi imota imgxoba imusa ekufeni izihlobo zayo nguye ukufa layo iyagcizelela imbongi ithi kumanje yikho ukufa sibili.

Ukufa kwehla sikhathi sonke okwenza imbongi ikubuze ithi, “Langa bani ozila ngalo?” Iyakutshela ukufa imbongi ukuthi awakwabo amadlozi alamalanga azila ngawo.” Ayikuqedisisi ngempela imbongi ukufa lokhu nanku phela kukhuluma ulimi oluzwiwa nguwonke wonke. Kungumanqoba ukuba okwenza imbongi ikubuze ithi, “Mandla bani ehlula labahlomileyo?” Lokhu kuveza mgceke ukuthi ukufa kubulala wonke umuntu kanye lamabutho ehlomile izikhali zawo.

Qedisa izigaba eziseleyo lawe mfundi.

Share This:

Sponsored Links