Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

01 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Giya Mthwakazi  Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezihayayo
Imbongi nguPaul B Damasane
Isihloko senkondlo – Bayethe maqhawe

Kule inkondlo imbongi uDamasane idumisa isizwe esiNsundu seZimbabwe sona esilwe impi sanqoba abeLungu, ondlebe zikhanya ilanga baphuma elizweni munye ngamunye. Imbongi iyababonga abantu abaNsundu ngomsebenzi omkhulu abawenzileyo owokulwisana lokunqoba isitha sathola inkululeko.

Imbongi iphetha inkondlo yayo ngesibongo esikhulu kumaqhawe, wona ayingxenye yomdaka omnyama, isizwe esiNsundu. Ithi uyesabeka uMdakomnyama, esitsho sona isizwe esiNsundu ngoba salwa sanqoba abeLungu.

Imbongi idumisa abeNsundu nje ngoba balwa impi enzima yona eyaletha inguquko elizweni. Iyakhuthaza njalo imbongi ukuthi kabaqhubeke bahlome ngazo zonke izikhali zokhululekileyo emoyeni lasemzimbeni.

Balwile abantu abaNsundu bakhuphukela ezibukweni loncindezelo behlela emfuleni wegazi. Lokhu kutsho abantu abaNsundu balwe loncindezelo kwachitheka igazi kodwa ekucineni banqoba yikho imbongi isithi ake libone okungathi ithi ake libone ubuhle bakhona ngemva kokulwisana loncindezelo kabuhlungu kuchitheka igazi elinengi.

Isikhuthaza ukuziphatha esizweni esiNsundu ngemva kokulwa okunje. Imbongi ithi amaqhawe la kababe leqiniso baxwaye amanga ngoba wona engakhi.

Amanga abhidliza isizwe kanye lezakhiwo ezinhle ezakhelwe phezu kwamathuna (amangcwaba) ezintombi lamajaha.

Imiduli le yakhelwe phezu kwamathuna amakhehla (amaxhegu) lamakhehlakazi (izalukazi). Imbongi ithi kuyenza ikhale nxa ikhumbula ngalezi zakhiwo zona ezakhiwa ngegazi labafowabo. Nxa imbongi isithi imiduli le yakhiwa ngegazi labafowabo, itsho ukuthi abafowabo labo bafa belwela ukwakha ilizwe elilezakhiwo ezinhle njengalezi.

Iqhubekela phambili imbongi ikhuthaza isizwe esiNsundu ukuthi kasiziphathe kuhle sitshiyane lobumenemene.

Kuthiwa abantu kabahlome ngamakhuba balime. Kabalime amabele kanti njalo kabalime uthando phakathi kwabo.

Ngamanye amazwi imbongi ikhuthaza isizwe esiNsundu ukuthi kasithandane ukuze sivune izithelo zothando.

Liyakhuthazwa njalo iqiniso ngoba imbongi isikhuza lesi sizwe ukuthi kasifakazele inhla iqiniso, kuthi inhla yona itshele izansi lenyakatho.

Ngamanye amazwi imbongi ikhuthaza ukuhlalisana phakathi kwesizwe ngoba nanku iyaqhubeka ibakhuthaza ukuthi abalwe impi yobandlululo ngemihlobo inkethabetshabi. Imbongi iqinisa ukuthi isizwe singayinqoba ngeqiniso inkethabetshabi izaphela. Imbongi itshela isizwe esiNsundu ukuthi kasihlome ngezikhali zenguquko bakhe indlu yegazi labafowabo yona emi nje kungamathambo amaqhawe.

Iyabuza imbongi ukuthi azothini amaqhawe nxa ebona nxa imiduli lyo eyakhe ilizwe ibhidlizwa ngamabomu? Nxa ilizwe lidilizwa ngamabomu amathuna amaqhawe asala emahlathini onyikinyeka. Isizwe sona sizothini ngamathambo lana asegangeni emahlathini. Amathambo la asala ehlakazekile emahlathini azavuke ahlangane alwise uMthwakazi.

Share This:

Sponsored Links