Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo…Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

25 Mar, 2021 - 00:03 0 Views
Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo…Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezothando
Imbongi nguSibangilizwe P Jubane
Isihloko senkondlo — Izenzo zothando Thandiwe

Lamhlanje siphetha inkondlo yethu le ebethwe ngaphezulu ngemva kwamaviki amathathu siyilandela. Imbongi uJubane ibilandisa izenzo zothando kusithandwa sayo uThandiwe. Nxa kade zingakhanyi kuhle izenzo zothando ngaphambili, lamhlanje sezivela sobala. Ngeviki edluleyo sitshiye imbongi isitshela ngokufika kwayo emzini wayo ngemva kwesikhathi esithile. Ifika nje ivela entolongweni lapho ethola izinto sezimi ngenye indlela sezisiwa.

Ikhaya lakhe selidilika ngoba nanku nganxanye uthi lunxiwa. Unxiwa phela ngumuzi osudilikile okungasahlali bantu khona. Isithandwa sakhe uThandiwe kasisaphathekanga kuhle sesithandele amaqhele siyawa. Yonke into iyawa lapha ekhaya, izingane labomangoye kuhamba kusiwa. Inkukhu lazo ebaleni lomuzi ziyalwa. Yona imbongi nansi ivela entolongweni ifika ibukele uthando lwalapha ekhaya lusiwa lona abalubopha loThandiwe wakhe kukuhle kugidwa kuhlatshwe inkabi enkulu kwabo.

“Ngimi ngibukel’uthando lusiwa/LoThandiwe esalubopha kusinwa/Mhla inkab’enkulu kwethu, isiwa.” Imbongi isitshela ngalokho eyayikwenza kudala engakayi entolongweni. Ithi kudala yayibaza izigodo ingakwazi ukubaza izitulo kodwa lamhlanje isilolwazi olungezelelweyo ngoba isikwazi ukubaza izigodo, izitulo kanye lezivalo. Isikwazi ukubethela lophahla lwesimanje ingelavalo. Imbongi iqhubeka ithi isivimba ubuyanga ngengalo ngoba isebenza imali ingelavalo.

Ngenxa yalokhu imbongi isitshela ukuthi uThandiwe wayithandisisa ngoba isilolwazi olutsha njalo ivusa umuzi wabo kutsha. Ngenxa yalokhu lwavutha olwabo uthando lwabalutsha. Igwaba ngalo uthando lwayo loThandiwe imbongi ize ithi, “Baleka mfan’uzakutsha/Ngoba luyatshis’olwabatsha.” Imbongi ikwenza lokhu sengathi ukhona umfana obesefuna ukuphazamisa uthando lwabo. Seluvuke khwatshu uthando lwembongi lesithandwa sayo uThandiwe ngoba ithi lwagxila kakutsha uthando isithandwa sayo esimthandele ngalo.

Iyavuma ukuba imthandile ngalo kangako uThandiwe wayo loba sekulobunzima obungako. Ithi bobabili baqinisela kangako kulobo bunzima lamhlanje baphiwa inhlanhla engaka. “Lamhlanje sesimxhiliba/Lokhu sithandana sithandelene Thandiwe/Ngoba makhulu amaketan’aboph’olwethu”. Iyazibula imbongi ngothando lwayo loThandiwe ukuthi lamhlanje sebeluphele belokhu bethandelene ngoba makhulu amaketane abopha olwabo uthando.

Iyakugcizelela ukuthi batshadela esontweni ngoba ithi olwabo uthando lubotshwe phansi laphezulu. Iyasithemba isithandwa sayo ngoba ithi sona sithandela okomthando. Isivuma yona imbongi ukuthi yona isikhathele, isikhothama ngoba uthando lwayibonisa amanyala yaphela amandla.

Ngenxa yothando lwabo inkantolo yayingaziwa kodwa yaqala ngaye. Kwabo kwakungelandlala kodwa yaqala kwayo.

Kwabo ubuyanga babungaziwa kodwa baqala kuye. Imbongi ithi yabayinunu kwabo yesatshwa ngenxa yezenzo zothando.

Share This:

Sponsored Links