Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo…Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

25 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo…Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezihayayo
Imbongi nguL C Sidambe
Isihloko senkondlo – Umkhwenyana

Inkondlo ezikule indikimba, “Ezihayayo” ziyadumisa njalo ziyabonga okuhle okwenzakalayo. Ngalokho-ke uSidambe laye lapha udumisa umkhwenyana wakhe yena omgcinele kuhle indodakazi yakhe. Kwakukuhle ukuzwa lokhu ngensuku ezedlulayo. Ngithi kunsuku ezedlulayo ngoba lokhu akuvamanga ukuzwakala kunsuku zalamuhla.

Khathesi kudume ukwehlukaniswa kwemitshado kuphela ukusa kwamalanga.

Imbongi iqala ngokwazisa umkhwenyana wayo yona ethi uyigcinele indodakazi yayo. Iyaphambili imbongi itshela umkhwenyana wayo ukuthi lanxa ingumkhwenyana kodwa kuyo unjengomntwana wayo emzalayo uqobo.

Kayimthathi njengomuntu wokuza abahlanganiswa yikuthathwa kwendodakzi yayo kodwa imthatha njengomntwana wayo emzalayo. Lokhu kutshengisa ubabazala othanda umkhwenyana wakhe kakhulu.

Imbongi ithi umkhwenyana lo ukabili kuyo ngoba nganxanye ungumntwana wayo ngoba ethethe umntwana wayo kanti ngakwelinye icele ungubaba wabantwabakhe njengoba ethethe indodakazi yembongi njalo lokhu kutsho ukuthi uselemuli emuthi baba. Iyamthandisisa umkhwenyana wayo imbongi ngoba ithi enhliziyweni yayo umkhwenyana ulesikhundla esingela gobo. Lokhu kutsho ukuthi umkhwenyana lo ulesikhundla esingasolekiyo enhliziyweni kayisezala imbongi.

Akulalutho olusolekayo ngomkhwenyana enhliziyweni yembongi. Ngenxa yokuthi kasoleki ndawo umkhwenyana, imbongi ithi imfisela zonke izibusiso. Imbongi njengemvelo yesiNtu ithi ibizo lomkhwenyana liyamsinda ukulitsho kumbe sithi ukulibiza. Ithi lanxa ilele ubuthongo iyaphaphama nxa inyenyeza iphupha ilitsho ibizo lomkhwenyana.

Ngenxa yalokho iyaphaphama khwatshu lasebuthongweni izibone isihlezi izisola.

Izisola nje imbongi ngoba itsho ibizo elingayilingananga. Lalihlonitshwa ibizo lomkhwenyana lingaphongubizwa njengalokhu esikubona khathesi lapho omkhwenyana labomalukazana bebizana ngamabizo labomamazala labobabazala. Lezibongo zabakhwenyana zazizilwa zingaphongubizwa nje. Yikho sithola kulamabizo athile okwakubizwa ngawo inyamazana kumbe izifuyo ezithile nxa amabizo azo ehambelana lesibongo somkhwenyana.

Isibonelo nxa umkhwenyana engowakoNkomo kwakuthi nxa kukhulunywa ngenkomo kuthiwe ngunsitha. Ngamazwi okugcwigcwiza kumbe ukuhlonipha kutshengisa ukuhlonipha umkhwenyana. Imbongi idumisa umkhwenyana nje ngoba eyakhe imilandu ukhanya uyiqedile. Imilandu le kuthiwa uyiqedile ngokuyikhokha ngenhliziyo emhlophe.

Lapha kukhulunywa ngezinto ezinjengamalobolo ukuthi umkhwenyana uwakhuphile waqeda kungela kukhonona laye etshengisa ukuthi ujabule.

Umkhwenyana lo unconywa kangaka ngoba utshengise ubuntu ngendlela ephezulu. Akusalanga ngitsho ukhophe kulokho okwenziwe ngumkhwenyana. Okuseleyo nje yikuthi umkhwenyana yingxoza, okutsho ukuthi lanxa sekhuphe zonke indleko ebezifuneka njengoba umkhwenya eyingxoza nje uqhubeka elokhu encedisa abakwabozala ngezinto ezithile. Kami umkhwenyana ukunceda abakwabozala lanxa sewakhupha wonke amalobolo.

Isuthisekile imbongi yikho imfisela konke okuhle umkhwenyana wayo lokuthi lamadlozi akibo amphathise ukuthi sebehlangene lendodakazi yayo baphumelele bayephambili.

Share This:

Sponsored Links