Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo…Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

18 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo…Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezisolayo
Imbongi nguRev. Gilbert B Tshabalala
Isihloko senkondlo – Lafa elihle kakhulu

IMBONGI esihlangana ngayo bafundi elesihloko esiqanjiweyo yalotshwa kudala. Ngenxa yokuthi yalotshwa ngobuciko obukhulu lokho ekhuluma ngakho, indikimba kumbe isiqokoqela sendaba siyatholakala lalamhlanje.

Inkondlo le ikhuluma ngokonakala osekukhona elizweni lakithi iZimbabwe. Abantu kabasathembakanga njengalokho obekuyikho izolo (kudala). Izinto zonke kazisahambi kuhle yikho imbongi ikhala ngokuthi :”Lafa elihle kakhulu”.

Umbuzo abantu abebengaba lawo yikuthi yini lokhu okuthiwa lafa elihle kakhulu. Impendulo yikuthi yilizwe lona eleZimbabwe. Seziguqukile izinto ebezisenza ilizwe lihlonipheke. Abantu bebesebenza kukuhle kunjeya kodwa lokhu okubonwa yimbongi kolunye usuku sekuphambene kulalokho obekusenzakala ekuqaleni. Imbongi ibona abantu ababehlezi endaweni eziphezulu engqongweni emahofisini amakhulukazi.

Bahlezi benjalo bagqoke kuhle, bacecile imbongi ikufakaza lokhu ithi, “bagalele thayi wena sud’uzibonele”. Lokhu kutsho ukuthi bagqoke kuhle bagqoke amasudu bafaka lamathayi. Bayazikholisela laba abantu ngoba kukhala izincingo kudliwa ukudla kwesintu lokwesiLungu. “Kudliw’isintu lomphetsheya.” Kuhlangene amadoda lesifazane ngoba imbongi ithi kukhulunywa ezothando.

Konke lokhu kwenzakala emahofisini amakhulu aphezulu okumele ukuthi aluba kuxoxwa ngomsebenzi kodwa isimanga yikuthi kubikwa amabhabhalazi njengoba bekunathwa utshwala ngayizolo. Akuphethwe indaba zomsebenzi ngoba nanku kuxoxwa langokuthenga imihlaba. Kwenzakala konke lokhu umsebenzi mnengi, uzindimbandimba, ubamelele lababantu. Kuthule ngawo kuthiwe cwaka. Akula okhuluma ngalumsebenzi omnengi kangaka.

Kulento edanisayo ngakho konke lokhu. Izisebenzi lezi ziyazixoxela zinganaki imsebenzi yazo, abantu abakhulileyo bemxhiliba bayamiswa, beme kuze kuxege amadolo kusakhulunywa lezo zindaba ezingelakwenza lomsebenzi zona imbongi ethi ziyincithakalo leze ezithintitha ingqubela phambili ziwise isizwe seZimbabwe.

Imbongi isisipha umfanekiso lapha otshengisa ukuthi ilizwe lifa njani. Otsotsi bezikhwama iyavuma imbongi ukuthi bayahlupha kodwa kabakulinganiswa lalabo abosiba abatshontshela isizwe.

Abosiba abatshiwo yimbongi yibo laba abasebenzela emahofisini betshona bebhala izinto ezingelamsebebenzi beyekela ukusebenza. Bona abosiba laba babi ngoba batshontshela losapho olungakazalwa ngenxa yencwadi zamanga abazilobayo. Imbongi ithi kade bazizwa lezozindaba zabantu abatshontshela abantu ngosiba lalamhlalokhu zibaliswa lezozindaba. Masikutsho ukuthi sezande kakhulu lezozindaba khathesi.

Isifo sokweba ngaosiba kasikhethi hlangothi ngoba kuthiwa sangena amadoda sangena labesifazane. Okumangalisa ngalokhu yikuthi abantu laba badalwa nguNkulunkulu bembesw ukulunga benina bonke ububi bomhlaba.

Babehamba bethobekile njalo behlonipheka. Abanye kuthiwa sebabotshwa ngenxa yobusela lobu. Abanye sebacaka okocingo ngoba sebebanjiwe ngobusela babo kanti njalo abanye bazafela ejele. Abanye njengoba inotho yobusela ingasekho imizi seyachitheka. “Ngenxa yayo imali yokuntshontshwa”.

Share This:

Sponsored Links