Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

29 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Giya Mthwakazi  Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezisolayo
Imbongi nguJerry Zondlo
Isihloko senkondlo – Kawubuzanga etsheni!

Kawubuzanga etsheni! Lo ngumkhosi omkhulu ohlatshwa nguZondo kulowo othanda ukumlalela nxa egiya kuleli qoqo lezinkondlo. Kukhulu asekubonile okaZondo mayelana lamalungelo asephiwe abesifazane ngumthetho welizwe. Nxa ngingaphosisi inkondlo le kukhanya yalotshwa ngesikhathi amalungelo abomama esegudwini, omama bephiwa amandla ngumthetho. Omama bephiwa amandla ayebakhupha kulokho ababethi lucindezelo abalwenziwa ngobaba.

Lokhu kwakubizwa ngamafitshane kuthiwa yiWomen’Lib kanti ngokugcweleyo kuthiwa yiWomen’s Liberation. Ngolimi lwethu kuthiwa yinkululeko yabomama. Omunye engabuza ethi, “Inkululeko yani?” Kanti ngokwenzenjalo labo ababephambili ngomkhankaso wayo leyo “Women’s Lib” bangakukhangela ngelihlo elibi ngoba utshengisa ukungazwisisi ukuthi omama babecindezelwe ngejogwe labo baba.

Nxa sikhangela isihloko senkondlo, “Kawubuzanga etsheni!” usetshile okaZondo. Uphakathi kwelangabi elivuthayo ngenxa yamalungelo lawo asephiwe omama. UZondo utshela umfowabo okunguye okhanya eqondise inkulumo kuye ukuthi ubethi uthethe umfazi, ethi umlethile emzini kayise. Ubethokoza ethi uwancedile amaThonga akibo, amadlozi akibo, amaThonga. Bathi bangamaThonga abakoZondo esinye sezangelo zabo.

Wayethi ngokuthatha lowo mfazi ethi uzawandisa umuzi kaDengezi. UDengezi kukhanya nguyise kaZondo, ngakho wayethi ngokuthatha umfazi umuzi kayise usuzakwanda njalo wayezawuzalela amajaha. Iyaqhubeka imbongi iqamba amabizo abazali bayo njengoba yayilethemba ukuthi imuli yayizakwanda igcwale iziko indlu kaNhlungwabukhosi. Lo kungaba nguyisemkhulu kaZondo okuyikho okudabuka khona imuli yakwabo. Ngokuthatha kwayo umfazi wayelethemba lokujabulisa lokwandisa imuli yakwabo.

Iyakhala khathesi imbongi ukuthi iWowen’Lib le efikileyo isiphange yagcwala indawo yonke yaze yaphutsha phezu kukaNgulukudela, umfula omkhulu owehlukanisa ilizwe lethi leZimbabwe leZansi Afrika, iSouth Africa. Ngokutsho kwembongi isingene yaphelela yona Women’s Lib.

Lumumo usungene wanyikinya impandekazi yesihlahla, sathintitheka amahlamvu soma qha! Belimile isiko eliqinileyo, ebelinganyikinyeki lilandelwa elinjengokuthi ubaba nguye inhloko yomuzi, kodwa umthetho omutsha oweWomen’s Lib usukuchithile konke lokhu.

Imbongi iyangathekisa lokhu ikufanisa lempandekazi yesihlahla, impande enkulu, isifike yanyikinywa kwabangela ukuthi isihlahla some qha.

Nxa sesithe soma leso sihlahla akusela okunye ngaso ngaphandle kokuthi siganyulwe sigcwalise iroli kaBhebhe, inkuni lezo ziyethengiswa koBulawayo lapho abazabasa khona abalemali enengi, ‘abangomali iyavuza”. Uyabuza omunye kumbongi eletha elinye ibizo labazali ethi:

“Bekutheni mfokaMthiyane/IWomen’s Lib eseyihumutshe/Ngalolohlobo unamfana?

“Bekuthen’abaphathi besifazane sebephatha/ Ezomchithamtshado betshiya/Ezomakhamtshado?/Bekutheni ukuzibusa kowesifazane/Sekuthiwa yikuzidingel’amadoda?”

Isicaphuno lesi siveza sobala ukuthi kabazwisisi lenguquko esikhona yokuthi omama bazibuse ngoba sebeyitolika ngendlela ezingaqonga ezinjengokuthi le yinjongo yokuchitha imitshado njalo lokhu sokunika omama ithuba lokuzidingela amadoda.

Sizayiqhubela phambili le inkondlo kunsuku ezizayo.

Share This:

Sponsored Links