Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

02 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Giya Mthwakazi  Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba — Ezokunakana
Imbongi nguSimiso Moyo
Isihloko senkondlo — Ikusasa kayaziwa

UKUNAKANA yikucabanga. Inkondlo ezinengi ngaphansi kwale indikimba zingomcabango. Ngokufananayo imbongi uSimiso Moyo iloba inkondlo icabanga ngekusasa yona ethi kayaziwa ukuthi isiphatheleni. Umcabango omkhulu kumbongi nxa siyilandela linkondlo le ngothi kambe izaphila njani ensukwini ezizayo.

Imbongi iqhubeka ithi yazibona ubuntombi, lokuthi isikhulile kodwa yabalombuzo othi manje yenzeni? Yathola ukuthi insuku ziyaguquka imicabango yadidana ekhanda. Iyaphambili imbongi ithi yacabanga umsebenzi kodwa ingawutholi. Yacabanga njalo ukuthi engxenye impilo ingaguquka, kodwa zidlula insuku zayo eyayithi iyazilungiselela. Kunjalo empilweni ngabantu siphila sithi silungiselela impilo yethu yakusasa kodwa phinde kujinge kube liphutha lelo.

Okubuhlungu kumbongi lapha yikuthi lezonsuku ayethi uyazilungiselela zedlula ngesiphangiphangi njengezulu lesiqhotho lona elina ngelanga elilodwa, litshiye lonile. Litshiya umonakalo omkhulu okungathi lizulu eline okwensuku ezinengi. Njengomuntu wesifazane imbongi ithi yacabanga njalo ngomendo, kwangathi ithwele amalahle ekhanda. Akulethanga njabulo kumbongi ukucabanga ngomendo ngoba kwayizwisa ubuhlungu kakhulu.

Nxa uthwele amalahle ekhanda kutsho ukuthi uyabusitsha, uphakathi kobuhlungu obukhulu. Ukucabanga ngomendo kwaba yinto ebuhlungu kuyo imbongi. Yawuswela umendo imbongi baze bayathuka abakwabo bethi yinkomo efuyiweyo engafuni ukuyakwenda. Babethi ufana lesifuyo inkomo yona egcinwayo ngekhaya ingelancedo. Imbongi ithi yafa ngokucabanga ngempilo lalezi nsuku eyayithi izobangcono kuzo.

Isimanga yikuthi lezo nsuku zedlula zayitshiya imbongi ilokhu icabangela ezinye. Icabanga kanje imbongi nje kusebusuku ngoba ithi kwasa kusela imicabango yayo. Litshona ilanga nje lalitshonela yona imbongi. Kwathi imini lebusuku kwafana ngoba yayitshonela ukucabanga imbongi. Imbongi isitshela ukuthi yayisithi ubusuku bungcono, udubo lolu eyayilalo yayisithi izaluthuka emnyameni. Yayingabuzanga etsheni imbongi ngoba nanku isihlaba umkhosi.

“Mamo! Kwaze kwasa ngingabuquthile, Ngemicabango, kambe imicabango bani? Engalaliyo, ngeyempilo kuphela”. Lapha imbongi iveza sobala ukuthi kayipheli imicabango yempilo. Iphakathi kohlupho lwalimicabango imbongi ithi yathi ithi ezihlotsheni zayivulela amehlo, zabika imbiba lebuzi. Ngalokho-ke isivuma ukuthi ngempela ikusasa yayo kayiyazi ngoba ilokhe iyilungiselela. Ibuza kwabayaziyo impilo imbongi ithi bayitshela ukuthi insuku kazifani kodwa yona ithi ezayo ziyafana.

Isiphelelwe kanje imbongi ithi yaya ezangomeni zona ezibhulayo, “ngabhula kwababhulayo”. Ithi zona izangoma zathi yehlukana lezihlobo. Ithi ngokwenzenjalo yaba ngusimayedwa njengelanga, ilokhu ilwisela ikusasa yayo engayaziyo.

Ungakhohlwa mfundi ukuthi siphakathi kokulwisana lomkhuhlane weCovid-19. Khumbula ukuthi hlala uhlanzekile ugeze izandla ngamanzi alesepa. Ungaxhawulani labanye, faka isayeke sakho nxa uphumela ngaphandle. Ungahambahambi kungela sizatho esimqoka.

Share This:

Sponsored Links