Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

21 May, 2020 - 08:05 0 Views
Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezisolayo

Imbongi nguJerry Zondo

Isihloko senkondlo – Kawubuzanga etsheni!

Lamhlanje ngibuyela kunkondlo esake sayithinta kancinyane ekuqaleni kwayo asaze sayiphutsha ngoba inde ukuthi icubungulwe ngosuku olulodwa. Okhuluma kumbe ngithi okhalayo yindoda esibona umfazi ebimthethe esephenduka imbedumehlwana. Umama lo useguqukile ngenxa yamalungelo asebewaphiwe ngumthetho. Sebelakho omama ukumelana labobaba lapho ababona becindezelwa khona.

Isiyifunde ivaliwe indoda ngoba umfazi oseyitshela intando yakhe esala ukulandela lokho ekutshoyo yona. Konke lokhu kungoba sekulalokhu abathi yiWomen’s Lib. Ngokugcweleyo lokhu yiWomen’s Liberation okutsho ukuthi inkululeko yabo mama. Kwabalomhlangano omkhulu wabomama lapho abaceba khona amalungelo abo ngoba bethi bayagqilazwa ngobaba. Nxa kufika lokhu kuyamangalisa okaZondo. Uyabuza ukuthi kungani umama wangakwakhe eseyihumutshe kanjalo yona Women’s Lib?

Iyabuza imbongi ukuthi bekutheni abaphathi besifazane sebephatha ezomchithamtshado betshiya ezomakhamtshado? Iqhubekela phambili imbongi ikhuluma ngesimanga lesi ukuthi kambe bekutheni ukuthu ukuzibusa kowesifazane sekuthiwa yikuzidingela amadoda? Ucela omunye kumbe ngumfowabo ukuthi kamzwisise ukuthi ubizwa ebiziwe eCommunity Court kanti useke wagwetshwa yiVillage Court ngaphambili nje kunsuku ezilutshwana.

Iyasivezela imbongi ukuthi kuleyo nkundla iphume ngentutshana yegundwane lapho isigwetshwa isondlo sanyanganganyanga. Umama lo uzalwa ngubhunu ngoba imbongi ekukhaleni kwayo ithi: “Ungiphekil’umntakaBhunu.” Iyaphambili itshela umfikaMlothana weNkosi ukuthi ibithembile iphelele. Kodwa nangu umntakBhunu lowo usetshela imbongi ukuthi umthetho uyamvumela. Uthi kasayikusadalala ngaphansi kwejogwe lmkakhe imbongi wona umhlangano wabomama ubeka sobala ukuthi yena ukhululile emthethweni.

Umhlangano lowo usuthe imama lowo ukhulile uqhubeka uthi uyazicabangela, uziphathela impilo yakhe ngezakhe izandla. Angaziphandela okutsho ukuthi angazisebenzela. Konke lokhu kungoba imali yembongi ebimthethe izamncedisa loba imbongi ifuna loba ingafuni. Umama lo uthi angaphila yedwa amadlozi efuna loba engafuni. Ulegunya elikhulu umama lo ngoba uthi angaitshayela elakhe ihlahla okutsho ukuthi angazicandela owakhe umuzi azithengele ezakhe impahla.

Iyavuma imbongi ukuthi iphambene ikhanda alisasebenzi kuhle, ubambe izihlathi kanti ngapha imbiza itshela esitofini. Ngezolo kwakhona imbongi ithi ilele ngenqweqwe zomlomo kambe njengoba ongakwazi ukuyibonda imbiza. Kayikwazi ukupheka lokhu yoniwa kangaka ngamapoto ingakathathi. Umama lo uzithembile ngoba uthi uzabagcina abantwabayo. Uyithele eCommunity Court imbongi ngoba ethi imbongi iyadakwa, iyatshaya, ilolaka, ilomlomo.

Nxa umama lo ethi imbongi ilomlomo utsho ukuthi iyakhuluma kakhulu. Uyaqhubeka ethi imbongi ilolunya, ilenkani, ilamawule esitsho ukuthi ilabanye abafazi ngaphandle kwakhe. Umama lo uthi imbongi ilengulamakhwa umkhuhlane otholakala kumuntu ongaziphathiyo othandana labantu

abanengi sikhathi sinye. Okunye uthi imbongi kayilondolozi imali aphethe ngokuyithuka sibili ethi akulababa lapha.

Faka isayeke sakho uhlale uhlanzekile uvikele igcikwane leCOVID-19.

Share This:

Sponsored Links