Giya Mthwakazi — Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

26 Mar, 2020 - 00:03 0 Views
Giya Mthwakazi — Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba Ezothando

Imbongi nguWisdom Siqhoza

Isihloko senkondlo Uyikho konke kimi

LANXA imbongi ingatsho ekuqaliseni ukuthi ikhuluma ngobani kule inkondlo yayo kuvela sobala nxa siyifunda sisehla layo ngezigaba zayo ukuthi imbongi ikhuluma ngesithandwa sayo. Iyasithanda njalo iyasuthiseka ngaso isithandwa sayo nanku ize itsho ithi: “Uyikho konke kimi”. Nxa umuntu esithi uyikho konke kuye kutsho ukuthi ukholiwe ngawe ngalokho oyikho khona kanye lalokho omenzela khona.

Kasiyikhatshana ukuze sithole ukuthi ikhuluma ngani imbongi ngoba ekuqaleni nje ihle ithi: “Uluthando lwami/Ungumama wami/Ungumama wami/Ulusapho lwami.” Kambe yikuphi okusilelayo nxa imbongi isihle yakuqamba konke ngesithandwa sayo. Sizwe ukuthi isithandwa lesi siluthando lwayo imbongi, singumama wayo, singubaba wayo njalo silusapho lwayo imbongi. Iyasithanda isithandwa sayo imbongi.

Konke akwenzelwa ngunina kwenziwa yisithandwa sayo. Sesithethe isikhundla sikanina wembongi isithandwa sayo. Singuyise wayo imbongi isithandwa sayo ngoba sesisenza ekwenzelwa nguyise imbongi. Silusapho lwembongi ngoba nxa ilaso isithandwa sayo iphelele, isuthisekile njenganxa ilosapho lwakwabo. Isithandwa sayo siligugu kakhulu kumbongi ngoba lanxa isizunguzekile ngesizungu umngane wayo engasawuthinti umoya ngoba uzulazula ezweni engalaziyo yilizwi elipholileyo lesithandwa sayo elizwayo kuphela.

Silithemba lembongi isithandwa sayo ngoba ithi nxa ikhumbula ubunzima bomsebenzi wayo ibona lenhlupheko ehlangana lazo njalo isilahla ithemba ngempilo yayo liyabe lilokhu ligxumile kuso isithandwa sayo ithemba. Ngombuzo ongadingimpendulo imbongi isitshela ukuthi akulabunzima nxa kuyikuthi buyisondeza duze lesithandwa sayo. “Buyin’ubunzima nxa bungisondeza kuwe?”

“Ziyin’inhlupheko sizilwisa sisobabili?” Nxa bebobabili imbongi lesithandwa sayo akulanhlupheko abalazo ngoba bencedisana ukulwisana lazo. Iyasidumisa imbongi isithandwa sayo ngoba iyavuma ukuthi siyinambithisile impilo yayo, senze impilo yayo yabamnandi ngokunamathisela eyaso kweyayo. Sebenyamanye imbongi lesithandwa sayo. Imbongi isitshela ukuthi ngensuku ezedluleyo ibitshela unina amaphupho ayo kodwa lamuhla njengoba isilesithandwa sayo isitshela sona amaphupho ayo.

Ngensuku ezedluleyo unina nguye obezwela imbongi indlala ngoba ibithi ingalamba itshele yena kodwa lamuhla isitshwala sibondwa yisithandwa sayo nxa isisizwa indlala imbongi. Sesingumsizi wayo isithandwa sayo imbongi. Isakhula imbongi isesencane yayithi idlalisa inhlabathi ingaphandlwa iphephethwe ilihlo layo ngunina kodwa lamhlanje nxa imbongi isithi ilento  elihlweni yizandla zesithandwa sayo eziphenyaphenya ilihlo layo.

Nxa ekhona oyikhulumela kubi imbongi, njengonina iseselusane isithandwa sayo siyayiphathaphatha siyihlabelela amazwi enduduzo lentokozo.

Share This:

Sponsored Links