Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

13 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
Giya Mthwakazi  Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba Ezothando

Imbongi nguJ M Jubane

Isihloko senkondlo Ngaliwe

NXA linanzelela bafundi lizabona ukuthi sikhangela ingxenye yesibili yalinkondlo ethi, Ngaliwe. Sichasisile ezinye izigaba zayo ngaphambilini. Imbongi ivezile ukuthi ilubonile lologwalo oluyibikele amazwi abuhlungu okwaliwa. Ikubeke sobala imbongi ukuthi lamazwi abuhlungu adale umehluko, umehluko omkhulu emoyeni.

Itshengisa ukumangala imbongi ukuthi kambe ngoqotho yaliwe. “Ngathi, Hawu sengaliwe/ Ngaliwe kambe ngoqotho/ Ungalile sithandwa ngisakuthanda/Ngikuthanda okungalinganiswe/ Kodwa hayi-bo ngaliwe.” Ibisasithanda isithandwa sayo imbongi yikho nje iveza ukumangala nxa isithola incwadi isithi, “Angisakufuni.” Isiyaliwe kanje imbongi ithi kuthi kayikhale, ikhale isililo esingelakuphela. Ikhala nje kakho loyiduduzayo imbongi.

Ikhala isenzenje imbongi kakho lobhubhileyo kodwa ikhalela ithemba layo elilahliweyo. Imbongi iveza lokuthi yayingalandeli abantu abalenkolelo ezithile. Yayithi abathi zwana mina bayalahleka. Abadlisayo yayithi bayaloya. Uzwana mina lo ngumuthi okuthiwa ufakwa ngabantu befakela izithandwa zabo ukuthi bathande bona bodwa bengaliwa. Abadlisayo yilabo abadlisa abantu imithi ethile ukuthi baqhubeke bethandwa. Imbongi ithi yayingakukholwa konke lokho ithi abakwenzayo bayalahleka.

Labazibophelayo ngenxa yothando sebeyaliwe imbongi ithi yathi yizithutha bonke labo. Imbongi ithi isiqabuka lamhla isikhathi asisekho indlela isingeyezithutha kuphela. Sokumgceke kumbongi ukuthi lamhlanje isilahliwe isaphila. Lokhu kuyayidla kakhulu emoyeni ngoba nanku ithi ayisalali ebusuku iyakhala. Isivuma ukuthi lanxa kunjalo kayidele ithi okungapheliyo kuyahlola okufakaza ukuthi isivuma ukuthi njengoba izinto zonke ziphela lalo uthando lwakhe sekumele luphele.

Ithi ilahliwe imbongi ilahlwa yimihlola yonale yona ehlola ukuphela kwempilo yayo. Ngamanye amazwi nxa sekuphele uthando kutsho ukuthi lempilo yabo isiphelile. Iyagcizelela ngokuphindaphinda ukuthi ilahliwe ngoba yaliwe imbongi. “Ngaliwe ngilahliwe ngoba ngaliwe/Angisafuneki, angisathandwa ngoba ngaliwe/ Ngaliwe luphelile uthando ngoba ngaliwe/ Lanxa sekutheni hatshi-bo ngaliwe/Ngilahliwe, ngilahliwe ngoba ngaliwe.

Idangele inhliziyo yembongi ngoba kuyikhona izwisisa ukuphila kungela thando. Lokhu ikuveza ngalo umbuzo: “Kunje kanti ukuphila/ Uphila kungela thando/ Kambe ngayiwo yini lo umhlaba? Kumbe  nga ngomunye nje umhlaba? Kayizwisisi imbongi ukuthi kungakuphilwa njani kulo umhlaba kungela thando kumbe njalo kungaba ngomunye nje umhlaba ongesuwo lo esiwujayeleyo. Iyaphambili imbongi izama ukuzwisisa ukuthi yini lona uthando ngokusebenzisa imbuzo engadingimpendulo elandelayo.

“Yin yon’into abathi luthando? Yini yon’insika yothando? Yin’yon’injongo yothando? Lungolokwenzani Knt’uthando? Luvelaphi, ludalani kanti uthando?” Iyasipha impendulo zale imbuzo imbongi lapha ethi: “Uthando yintando yokuthanda ngothando/ Uthanda okuthandayo santando/Uthando yisifiso sokufisa ongekuthole/ Ngifisa ubuwena lawe ufisa ubumina/ Ungeze wafa wakuthola lokho.”

Share This:

Sponsored Links