Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

18 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Giya Mthwakazi  Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba — Ezisolayo

Imbongi nguDoris Dube
Isihloko senkondlo — Amandl’ezisebenzi

IMBONGI ikhuluma ngamandla izisebenzi ezilawo. Zisebenza nzima izisebenzi kodwa zizuza okuncane ngemva kokuba sezisebe nzima.

Lanxa zisebenza nzima kazivunyelwa ukuthi ziphe izikhalazo zazo kubaqhatshi bazo.

Siyakhuluma isisebenzi ngamandla ezilawo anjengokunqoba ubuthongo bona obenza abantu balale okokufa bakhohlwe konke okungabe kwenzakala kubo.

Zona izisebenzi ziyabunqoba lobubuthongo ngoba lanxa buzama ukuzikhina ziyenelisa ukubunqoba zivuke ngovivi zethuse lamathonga kumbe izipoko zona ezihamba ebusuku.

Ziyavuka ziphume izisebenzi kusasemnyama kusesabeka zilubangise khona emsebenzini.

Okubuhlungu yikuthi izisebenzi lezi zivuka ebusuku zingadlanga lutho oluqinileyo ngaphandle kokunatha itiye yona ebizwa lapha kuthiwa “yinkovu exegisa amadolo”.

Ngalokhu isisebenzi ziyayisola itiye le eziyinathayo ngoba yona kayisuthisi yenza zixege amadolo. Izisebenzi lezi zivuka ekuseni zisiya emsebenzini emafekithali.

(Khumbula inkondlo le ilotshwe ngesikhathi kusese lamafekithali amanengi).

Zazisebenza kakhulu izisebenzi sekungathi ayaziginya amafekithali ngoba sebengene phakathi kungasabonakali ngitsho lesisodwa isisebenzi phandle.
Yikho-ke lokhu imbongi ethi: “Asiginy’amafekithali Asiginye sinyamalale.” Sebephakathi kwamafekithali, kusetshenzwe nzima, kuvimbe umsindo omkhulu odabula indlebe. Mkhulu lowo msindo ngoba lazo izisebenzi zicina zingasezwani nxa zikhuluma.

Ngokunjalo ngoba izisebenzi lezi ziluhonono isisebenzi lesi sithi lezikhalazo zazo zicina zingasezwakali.

Zithi lanxa zithi ziyakhalaza izisebenzi ngokuzikhathazayo zibangabantu ababanga umsindo ohlose ukuvusa uthuli okutsho ukuthi lowo msindo ngohlose ukuvusa umvukela efekithali.

Umsebenzi lo okhulunywa ngawo lapha unzima. Isisebenzi esikhuluma lapha siyakufakaza lokho ngokuthi ngumsebenzi ofuna amadoda.

Nganjani la amadoda?

Ngamadoda aqinileyo okuthiwa lanxa amadolo esexega wona ayala ukuba zinembe. Inembe yilambazi leliya elilula kakhulu elenzelwa abagulayo.

Izisebenzi ezingamadoda ziyala ukuba ngezixegayo ngoba lapha emsebenzini kufana lokuthi kusemasimini kuzosetshenzelwa abantwana ukuthi badle basuthe.

“Ngoba lapha kusemasimini Kuzohlakulw’isinkwa sabantwana”.

Ngenxa yokuthi kuyasetshenzwa kakhulu emafekithali isisebenzi kasilakho ukwelula iqolo ngokutshotshozela kwalo.

Kumele ibambe indoda lanxa iqolo selitshotshozela. Siqhubekela phambili isisebenzi lesi silandisa ngokwenzekala kungatshaya isikhathi sekhefu.

Iyabakhafula iminyango yamafekithali okutsho ukuthi baphuma ngobunengi ngaleso sikhathi emafekithali begcwele uthuli ngoba bebesebenza gadalala.

Ziphuma ngobunengi izisebenzi lezi njengamajuba ehlangana esizeni bahlale phansi laphaya.

Lokhu kuvezwa yisenzukuthi esithi: “Zithi wathalala laphaya.”

Zithi wathalala zihlala phansi izisebenzi zidlala intsoro ziphaka ngayo.

Sesiphelile isikhathi sekhefu ziyabuyela izisebenzi izisu zigcwele umoya kungathi kukhona ezikudlileyo kanti kazizange zifake lutho emlonyeni.

Emaphethelweni izisebenzi ziyavuma ukuthi zilawo amandla kodwa lokho kuziqeda amandla, kuzimunye umungula, kuziqede igazi ziphele zibe zinkankalu.

Okusobala lapha yikuthi izisebenzi zisebenza nzima kodwa kazibuyelwa yilutho.

Ngamanye amazwi imbongi isola ukuthi zisebenza nzima izisebenzi kodwa kazitholi lutho, zisebenzela ize.

Ukusebenza kuziqeda amandla kanye lemizimba zife zicakile.

Share This:

Sponsored Links