Giya Mthwakazi, Iqoqo lezinkondlo… Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

09 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Giya Mthwakazi, Iqoqo lezinkondlo… Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezokufa
Imbongi nguNdabezinhle S Sigogo
Isihloko senkondlo – Akubongwe ukufa

Mina ngokwami ngilesimanga nxa ngifunda le inkondlo. Kungani ngilesimanga? Ngilesimanga ngoba ukufa yinto eyesabekayo kuluntu njalo kayijayeleki, kungenani lokuthi yenzakala nsukuzonke sikhathi sonke. Imbongi ngombono wayo yona ithi: “Akubongwe ukufa”. Sizalandela lowo mbono sizwe ukuthi kungani imbongi isithi akubongwe ukufa.

Siyatsho isiNdebele ukuthi, “akuyiywa nganxanye kungesimanzi”. Ngalokho ngitsho ukuthi kulilungelo lembongi ukuthi itsho umbono wayo ngokufa. Ukuthi mina kumbe lawe asivumelani layo imbongi akutsho lutho ngoba kuvele kunjalo empilweni abantu abaze bavumelana kuzo zonke izinto. Ake sizwe-ke ukuthi ithini imbongi.

Ukufa yinto edanisayo ebantwini.
Lamanje imbongi iyakuvuma lokho yikho iqala inkondlo yayo ngamazwi athi: “Bayalila abant’ emakhaya abo/Bekhal’isililo esingayikuphela”. Bakhala abantu nje ngoba sekungenile ukufa okuyikho okuletha usizi ebantwini. Kasipheli isililo sokufelwa ngoba kuyinto ebuhlungu. Imbongi ikupha ibizo ukufa lokhu, ithi ngumfoka Sokufasonke khona okuthe kwafika kungabizwanga.

Giya Mthwakazi

Kufika loba ngasiphi isikhathi ukufa yikho kuthiwa kufika kungabizwana. Kufike ebantwini kwathatha izihlobo zabo.
Imbongi ikwenzasamuntu ukufa lokhu okungathi kuzibizile izihlobo lezo kwahamba lazo lapho thina abantu esingazi khona. Ngeqiniso sibili abantu kabakwazi lapho ukufa okubasa khona abantu. Akuthandeki ukufa lokhu yikho imbongi ithi bakuthukile abantu bezizwe zonke.

Bakuthuke ngawo wonke amagama amabi ukufa. “Bakuthukil’ abantu bezizwe zonke/Ngazo zonk’ izinhlamba zakibo”. Ziyasinda lezo nhlamba abantu abathethisa ngazo ukufa imbongi ize ithi obekuthi ngabe inhlamba ziyabulala khona Kufa ngabe kakusekho emhlabeni. Aluba kudala lokhu kufa sekwadliwa ngamagenga wona adla bonke abantu laba awaphiwa yikho ukufa emini lebusuku.

Imbongi ithi imangele-ke inzalo kaKufa imangaliswa yizizwe zabantu ikakhulu lezi ezaseAfrika ngoba imimoya yazo kayisiyo yemhlabeni.Imimoya yabo kuthiwa iselizweni elaziwa ngomoya lapho okulabokhokho bazo khona, bona abayibo ababakhonzayo.

Lapha sithola ukuthi abantu beAfrika balenkolelo ezehlukene lezamanye amazwe ngoba bona bakhonza okhokho babo.
Imbongi ithi ukufa kwazalwa khona okungabonwa ngamehlo, kuzalwa ngulowo owakuzalayo njalo wakulaya ukuthi kuyindlela eya emaweni lapho okuhlala khona okhokho babantu.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds