Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

16 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezokufa
Imbongi ngu D E Ndoda
Isihloko senkondlo – Ungubani?

Sizwile ngeviki ephelileyo ukuthi lo obuzwa yimbongi ukuthi ngubani yikufa. Ukufa khona okwenzakala mihla yonke kodwa akujayeleki. Siyibonile imbuzo eminengi engadingimpendulo ebuzwa yimbongi isinika umfanekiso wokufa. Sizwe imbongi ikubuza ukufa ukuthi kufika njani ebantwini kungabonwa. Kulamandla bani wona ehlula indlovu njalo sidalwa bani sona esikudenyayo?

Imibuzo le iveze khona kanye ekutshoyo ukuthi kufika kungabonwa muntu ukufa njalo kulamandla okubulala inyamazana ezinkulu ezinjengendlovu. Kulamandla sasilwane ukufa ngoba nanku kuthiwa kuyafohloza.

Isilwane yiso esibulala inyamazana siyifohloze lamathambo ayo. Lokhu lakho kusipha umfanekiso ukuthi ukufa lakho kwenzenjalo nxa kubulala abantu kunye lezinyamazana.

Imbuzi iyakuza ukufa lokhu ukuthi kambe ikhale ngomthakathi ithi maye-e kodwa iyakubona ukuthi yona lomthakathi bandimanye ekufeni ngoba bonke ukufa kuyababulala.

Imbongi inika isibonelo kukufa ukuthi nansi imota imhlifiza imgxoba ibulala izihlobo zakhe zihle zithi yikufa okumbuleleyo. Imbongi iyagcizelela ithi lakanye yikho ukufa sibili.

Ukufa kukhona sonke isikhathi kusa kwamalanga okwenza imbongi ikubuze ukuthi kuzila nini? Abakwabo – amadlozi azil’okwawo kodwa khona akuzili ngoba kukhona mihla yonke. Njengoba ukufa kubulala bonke abantu iyakubuza imbongi ukuthi kukhuluma luphi ulimi ukufa okulukhuluma luzwiwe yibo bonke abantu. “Limi bani olukhulumayo bezwe bonke?”

Abantu behlome bephelele langoba yiziphi izikhali ukufa kuyabehlula. Amandla anjalo ayayimangalisa imbongi. Siyezwa ngembuzo yonale engadingimpendulo ukuthi ukufa kuhlanganisa konke okuphilayo. Bonke abantu kunye lezinyamazana kuhlangana ekufeni okutsho ukuthi konke kuyafa ngesandla sokufa.

Abantu abafayo kabaphenduki yikho nje kuthiwa bahamba indlela lapho okungabuywa khona. “Ndlela bani ehanjwa kungabuywa kwabahambileyo?” Empilweni ohambileyo uyaphenduka kodwa ofileyo uhamba kokuphela singazi ukuthi uyabuya nini.

Akulamuntu othanda ukufa yikho kungahlonitshwa langoba ngubani. Imbongi iyakubuza ukufa ukuthi yinhlonipho bani engakuhloniphisa kwabaphilayo? Kusolwa yikho konke okuphilayo imbongi ize iphe izibonelo zenkomo ukuthi lazo ziyakusola ukufa lanxa zingakhulumi ulimi lokufa. Lanxa amabutho ehlome ephelele ukufa kuhambe inkosi yawo akhename. Intandane layo ingamazi unina kodwa ikhala ngakho ukufa ekufeni..

Share This:

Sponsored Links