Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

02 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
Giya Mthwakazi  Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba – Ezokufa

Imbongi nguDumisani J Tshuma

Isihloko senkondlo – We kufa!

Siyiphethe ngamazwi anzima le inkondlo kuviki ephelileyo. Sizwile ukuthi ukufa kungathanda kuyithi qhwi impilo yomuntu okutsho ukuthi kuyayiquma santambo impilo yomuntu ahle afe. Iyaqhubeka imbongi iveza ukuthi ukufa yikho okucikiza impilo yomuntu.

Ukucikiza lokhu okutshiwo yimbongi yikuyidla kancane kancane impilo yomuntu ize iye iphele. Kubi ukufa ebantwini yikho nje imbongi isithi:

“Uchithachith’ukwenama lobom’ebantwwini –.” Ukufa kuletha ukungahlaliseki ebantwini konke lokudana. Njalo imbongi ikubeka sobala kukufa lokhu ukuthi yikho kodwa okulesihluku esingaka.

Kulamandla lokhu kufa ngoba imbongi ithi kuquphula imphefumulo eluquqaba njalo kutshombulula iminxeba yempilo. Imbongi ithi ukufa kuphanda impande zenhliziyo, kuzisiphule kuzingcothule ziquphuke. Kulamandla ukufa lokhu ngoba lokho okusutshunywayo ngokuqinileyo okufuna amandla ukuthi kuquphuke.

Iyakuzondisisa ukufa imbongi yikho ikuchaza ngelithi:

“Nguye kufandini yedwana nje/Ohotsha impilo zoluntu lungaka/Uzihotsha samkhaz’umuny’igazi”. Imbongi iyakumemeza ngelizwi eliphezulu ithi” “We kufa! Kufa bo!” ekutshela ukuthi makungamlunguzi ngelihlo lengulube. Uqhubeka ekutshela ukuthi kungamhahabeli khona sifondini. Uyakubuza imbuzo evela ibuzwa ngabanengi ithi

“Kanti kawubhodli, kawusuthi unjani?

Imbongi iqondisa imbuzo le kukufa ngoba abantu bafa nsukuzonke, zikhathi zonke kodwa kakupheli. Isikhuluma ngoseduze layo imbongi yena osethethwe yikufa. Uthi izolo ukufa kuthethe uNomagugu wayo. Wambenga, wamkhanzinga edengezini olubomvu. Lapha sibona ukuthi ukufa kuthethe isithandwa sayo esife sezace/cakile kakhulu ngakho lokhu kufa.

Icunikile imbongi ngokufa lokhu osekufuna ukuthatha yona ngokwayo imbongi. Ikubiza ngamagama enzondo: ‘Kufa! We kufa sidlindini! Awulanhloni mthakathi wezigodo”. La amazwi akhulunywa ngumuntu ozondele ulutho oluthile. Umuntu okhuluma kanje uyabe efisela lowo okhuluma ngaye ukufa loba okunye okubi kakhulu.

Lembongi izondele kufandini lokhu ukuthi aluba kuyaphela kuthi du.

Imbongi isebenzisa imbuzo engadingimpendulo isibonisa izinto ezithile ngokufa. Kukhanya ukufa kudla yonke into okuyifunayo emnandi kikho. “Kufa kamb’udlan’ebabayo? Yiliph’iklez’ongalikleziyo? Ukufa kudla yonke imihlobo yenyama emnandi enjengamakleza wona kungamathambo lawana ahlafunekayo athandwa ngabantu.

Kunjalo kufandini ngoba kubulala abantu kudle lawo makluza ngokuthanda kwakho. Yiliphi thambo ongalikhukhuziyo? Kudla wonke amathambo ngokuthanda ukufa kugqule iminkantsho. Imbongi ibuza lo umbuzo” Ogqul’iminkantsh’adle kusale ngendawo phansi?”

Share This:

Sponsored Links