Uncategorized

Giya Mthwakazi : Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

12 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Giya Mthwakazi : Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe A level

uMthunywa

Indikimba – Ezomanyano, Imbongi nguG B Tshabalala

Isihloko senkondlo – Le inkondlo siqale ukuyicubungula ngezigaba zayo kuviki ephelileyo sayitshiya endleleni. Ngalokho-ke siyiqala lapho esiyitshiyele khona. Sizwile ukuthi imbongi isitshela ngomkhosi omkhulu esasiwulindele ngamehlo abomvu. Omunye usengabuza ethi ngumkhosi wani lowo owawulindelwe? Ngokufunda linkondlo uzakuzwa ukuthi lo kwakungumkhosi wokubambanisa ilizwe lakithi leZimbabwe.

Zinengi imbongi ezikudumisileyo lokho kumanyana kwesizwe. Kusobala ukuthi abantu basebekhathele/sebediniwe yikungahlaliseki kwelizwe. Abantu babehlezi bedlephana bengathembani bona bengabantu belizwe linye njalo beyisizwe sinye. Konke lokhu kwenzakala nje ngemva kwesikhathi esifitshane ilizwe lithole uZibuse kubahuquluzi benotho amaNgisi bona abethumbe ilizwe leli okweminyaka ephose ifike ikhulu.

Kuthe ngemva kokunqotshwa kwabamhlophe ngabeNsundu ababelwela uZibuse kwaba lokungezwani phakathi kwamabutho ayenqobile okwadala inkemenkeme yendaba kwadabula isizwe phakathi ngokusekelwa kwamabandla atshiyeneyo kwezombusazwe. Kwabalokulwisana kwafa abantu abanengi kwaze kwathi abakhokheli balawo mabandla bavumelana ukuthi kukhunyiswane umlotha silotshwe phansi isivumelwano sokubambana.

Leso senzo saletha injabulo enkulu ebantwini baseZimbabwe kwamangala umhlaba wonke. Kwamangalisa ukuthi kwakwenzeke njani lokho kwankemisa lezitha zelizwe. Sokwenzakale lokho nansi lembongi yonale esingayo lamhlanje layo isiklamasa ithi: Nanku esasikulindele”. Sekumanyenwe kunjalo lowo owakhethwayo ukuthi akhokhele ilizwe elibambeneyo kwaba nguRobert Gabriel Mugabe.

Imbongi yona iyateketisa imbiza ithi nguBob. “Kwaqhamuka izizwe lezizwana zizekwethesa uBob isicoco/ Sokuthwal’ ubunzima bethu/ Ngokuzwela izinkedama labampofu/ Bagombothelana bangana loMafukufuku/ Yaduma inkundla kwacitsha ilanga. Wayezile uzulu ukuzofakaza leso sehlakalo sokubambana yikho nje uBob sebegombothelene loMafukufuku. Labo abakwaziyo njalo imbali yesizwe lesi, uMafukufuku kwakuligama lalo elokuteketisa elika Joshua Mqabuko Nkomo yena owagcotshwa wabangomunye womsekeli bakamongameli welizwe.

URobert Mugabe (UBob) loJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo yibo abalobelana phansi isivumelwano sokumanyanisa isizwe. Yikho-ke abantu ababekulindele. Sesilotshiwe leso sivumelwano somanyano njengoba abantu babeyinhlabathi mhlalokho imbongi ithi yaduma inkundla kwacitsha ilanga. Lihaba leli elisetshenziswa yimbongi ichaza ukuthi abantu babebanengi kakhulu kwathi lomsindo abawenzayo wezwakala khatshana.

Sekwenzakele konke lokho imbongi ithi omama bahlabelela kakhulu: “Yezwakal’ingoma yabomama ithi “Asibambane njengamajuba”.

Share This:

Sponsored Links