Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Giya Mthwakazi  Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba — Ezothando

Imbongi nguG B Tshabalala

Isihloko senkondlo — Uthando luyingozi

UTHANDO yinto ejabulisa abantu ngaso sonke isikhathi lapho ithe yabakhona. Kodwa njengokutsho kwembongi uTshabalala uthando lulakho ukuba yingozi. Thina abantu siyasicabange ukuthi lapho okulothando khona akulangozi. Thando bani imbongi ekhuluma ngalo lapha?

Imbongi isilandisela ngamajaha alala ehamba ebusuku, ehamba ubusuku bonke okutsho ukuthi bahambe kuze kuse. Amajaha ahamba nje alanda izithandwa. Ahamba ebusuku amajaha esenzela ukuthi engabonwa yilaba abathanda izindaba zabantu, labo abathi bengabona bahambe sebeyifafaza yonke indawo lanxa ingakaphutshi. Amajaha la ahamba phakathi kwengozi njengoba sizwa kuthiwa badabula emanxiweni lapho ajokoliswe khona ngamadlozi ajimile alahleke lelizwe lawo majaha.

Lokhu kujimila lokulahleka kubangelwa yikuthi anyathele phezu kwamangcwaba. EsiNtwini amangcwaba kawanyathelwa, ayahlonitshwa kakhulu. Manje amajaha ngokuhamba ebusuku emnyameni engabonisisi kubenza baduhe balahleke bengasafinyeleli ukuyafika ezintombini zabo. Ngenye ingozi yothando yonale. Izintombi lazo nxa seziphakathi kothando kazibambeki. Zinhle lezi intombi yikho imbongi izibiza ngokuthi ngamaklalathikazi.

Ngaphezu kwakho konke lokhu kazikhuzeki lezintombi. Kazilaleli nxa zikhuzwa lezintombi. Nxa selubhebha selungangama uthando seludlula indlulamithi, intundla, kazikhuzeki. Kazilaleli muntu izintombi lezi nxa ziphakathi kothando olukhulu. Kazilaleli intombi eziphakathi kothando olukhulu nanku imbongi ithi: “Imilomo yabazal’itshayelitsheni”. Ukutshaya elitsheni yikuthi lokho okukhulumayo kungalalelwa yilowo okhuluma laye kumbe omkhuzayo umlaya.

Usizi yikuthi lanxa beyitshela intombi ukuthi ikhethe libe linye ijaha intombi yona iyala iqinise ikhanda baze babone ngamapholisa esefika lesidumbu sayo leyo ntombi ngekhaya. Nxa sekunjalo iyabe isidliwe yingozi yothando. Esikucubungula sikuzwe lapha yikuthi into le elethwa ngakibo ngamapholisa isiqanda iyabe isibulaliswe yisikhombekhombe eyabe isenza ngoba yalile isixwayiso sokuthi kayikhombe ijaha libe linye hatshi ukuqoma amanengi iwahlanganisa baze bayibulale.

Imbongi isivezela sobala ukuthi kukhona izintombi ezatshelwayo ngamajaha. Zatshelwa ukuthi uthando luphelile. Ngenxa yokuthi lezo zintombi zazizitshela ukuthi zona zisathandwa lokho kwazephula umoya zaba leziyezi zadacaka phansi okuyikuthi zawela phansi. Umzimba wazo wacobeka waba ngovuthiweyo kwezwakala ilizwi elithi: “Ngisaphilelani?” Sezitsho njalo lezo ntombi zadinga amaqhinga okuzibulala okunjengephalafini kwadingwa ledibha. Ekucineni kwabhalwa, “Kasekho!”

Ngalokho iyavuma imbongi ukuthi luyingozi uthando. Iyasilandisela imbongi ukuthi lanxa uthando luyingozi kodwa izolo, kudala amajaha ayenikwa izithembiso, aphathelwe imiqhina yezintombi adlele ekhwapheni ukuze abanye bengaboni kugcwaliswa loluthando. Lwalugcwala luphuphume samfula yehlobo. Kwakugonwanwa ilanga libalele kuze kuxakulule imota yona engelalo uthando ibatshaye labo abenzenjalo. Intombi lejaha basale beyizilima.

Mfundi qedisa izigaba ezimbili eziseleyo zalinkondlo.

Share This:

Sponsored Links