Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

01 Dec, 2022 - 00:12 0 Views
Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo Giya Mthwakazi

uMthunywa

Indikimba – Ezomanyano
Imbongi nguJerome R Nyathi
Isihloko senkondlo – Ilang’elihle

Sonke siyalazi ilanga. Ilanga yinto yemvelo ethi nxa ithutsha ubumnyama bonke bunyamalale. Imvelo yethu yehlukaniswa lilanga lobusuku. Liyaphuma ilanga mihla yonke liyetshona kufike ubusuku abantu balale.
Kuse abantu bavuke sekungelinye ilanga. Silamalanga ansuku zonke athi engaba yisikhombisa abizwa kuthiwe yiviki. Amalanga lawo angafika amatshumi amathathu kumbe amatshumi amathathu lanye sekuthiwa yinyanga.
Ngakho-ke ilanga liyaphuma nsukuzonke abantu belibona ngengqondo ezitshiyeneyo. Omunye lomunye ilanga ulibona ngendlela yakhe. Lamhlanje omunye limlethela okuhle kanti omunye ngakwelinye icele limlethela usizi. Yizinto zemvelo lezo. Imbongi le esiyiqambe ngaphezulu yona lamhlanje isitshela ngelanga elihle. Isitshela olaleleyo ukuthi kakhangele abone ubuhle.
Iyabuza imbongi ukuthi kambe wake wabona ubuhle belanga na? Imbongi isibiza ibuze umphakathi ithi: “Woz’ubone/ Kuyin’okubonayo sihlobo? Iyaqhubeka imbongi ithi bonke ibazwile becula kamnandi njalo bonke bahleke kwazwakala ubunandi. Umbuzo esilawo ukuthi kambe lokhu kuhlekelela lokucula kamnandi kungabe kubangelwa yini?Iyabuza imbongi le exoxa laye ukuthi kambe lapha abemi khona uzwile ukuthokoza na? Iyaqhubeka ibuza ukuthi kambe lapho abemi khona lo ekhuluma laye uzwile ukuqunjwaqunjwa na?Kayimanga lapho imbongi ngoba ithi ibuzile ukuthi kungabe kuyini? Kulokuthi bayiphendule imbongi ithi bayithe ntsho baqhwebana bafa luhleko. Bayihleka nje imbongi ngoba ikhanya ingela lwazi ukuthi kungani abantu bekhanya bephakathi kwentokozo enkulu.
Imbongi isebenzisa isitsho ithi: “Yimilo sengidons’umsila”; Ukudonsa umsila lokhu yikuba lenhloni. Ilenhloni ngoba kayiboni kayizwisisi into esobala ebantwini bonke eyenza bejabule. Iyazibuza imbongi ukuthi kambe yiyo sibili loba iyaphupha?
Ixuku labantu ithi liyethusile imbongi. Nxa ithi iyakhangela lemkhathini ibona indonsakusa okutshengisa ukuthi seliyaphuma ilanga. Kayiphuphi imbongi ngoba ithi izwile ukukhala kweqhude. Ibuze njalo ukuthi kambe asinkunzi leyo evumileyo na? Iyaziphendula njalo ukuba ngempela yiyo inkunzi okuthe kukhala iqhude lisitsho ukuthi sekuyakusa layo yavumelana lalo.
Yizinto zemvelo lezi. Iqhude liyakhala ekuseni kakhulu lisitsho ukuthi sekuyakusa. Lenkunzi layo iyabhonga esibayeni ivuma ukuthi ngeqiniso seliyaphuma ilanga.
Imbongi ithi bonke bavukile bavungama nanko layo isilandela.
Qhubeka ulandela loludaba ukuze uzwe ukuthi yiliphi lelo langa elihle imbongi ekhuluma ngalo lapha.

Share This:

Sponsored Links