Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe Giya Mthwakazi

uMthunywa

Indikimba – Ezomanyano, Imbongi nguJ M Jubane

Isihloko senkondlo – Enhlangano

Lamhlanje siphetha inkondlo esiyiqale kuviki ephelileyo elesihloko esiqanjwe ngaphezulu esithi Enhlangano. Ibala elithi, enhlangano litsho lapho okuhlanganwa khona.

Sizwile ngeviki ephelileyo ukuthi imbongi ikhuluma ngokubambana, umanyano owabakhona kubantu beZimbabwe bemanyaniswa ngamabandla amabili ezombusazwe ayiwo alwela uZibuse kuleli elakithi.
Sizwile imbongi ithi leso sibopho esahlanganisa abantu lanxa kwakube lokuxabana kubangelwa yimihawu yona ithi iyasithanda leso sibopho.

Iyaphambili imbongi iveza ukuthi leso sibopho senziwa enhlangano sona sahlanganisa bonke abantu. Leso sibopho sasingakhethi mhlobo kunye lombala womuntu. Leso sibopho sahlanganisa wonke amaqhawe elizwe.

Sahlanganisa lawo angaphandle langaphakathi kwelizwe. Sahlanganisa wonke amaqhawe aphilayo lalawo afela ilizwe. Iyaphinda imbongi igcizelela ukuthi lesi sibopho sahlanganisa amaqhawe afela ngaphandle langaphakathi kwelizwe. Iyaphindaphinda imbongi ithi lesi sibopho iyasithanda.

Kuyayithokozisa imbongi lokhu itshela abantu beZimbabwe ukuthi bahlangana enhlangano bonke abantu.

Indaba yokubambana kwabantu beZimbabwe yezwakala iAfrica yonke yachapha izinlwandle zonke yaze yezwakala umhlaba wonke. Iyaqhubeka imbongi ithi yazwakala phezul’emkhathini lendaba yonke.

Yazwiwa lizulu yandindizela indawo yonke, lana indawo yonke izulu ngenxa yendaba emnandi yokuhlangana, ukumanyana kumbe ngithi ukubambana.

Indaba le emnandi imbongi ithi iyenza ifune ukuhlaba umkhulungwane okwenja nxa ilanga litshona. Lokhu ithi iyabe ikwenza ibongela wonke uzulu weZimbabwe. Iyasitshela imbongi ukuthi olesibongo uyabongeka. Ngenxa yalenhlangano imbongi ithi indlala okweminyaka eyisikhombisa. Ngaleso sikhathi babona imvimbi abangayaziyo kwaze kwaphuma lezibongo ezesabekayo.

Yayinkulu lindaba yikho imbongi ithi yezwakala ezimbalwini lendaba zaphuma zonke ekade zacatsha lapho. Baphuma oxamu baphuma omamba. Kuthiwa aphuma lamaxoxo ayixoxa leyondaba. Amaxoxo lawo ahlabelela ngokuphikisana akuvumelana lamadlamedlu ngaleyo ndaba, indaba yomanyano.
Kuthiwa yaphuma impi enkulu yakoNkakha yahlasela iqonde isigodlo selizwe.

Yathumba yalungisa ilizwe. Imbongi ithi esayo isibongo isibona koNkakha. Ongqungqulu ngobukhosi, labobhejane ngobuqholo kuthiwa labo babekhona empini yamhlophe. Baqeda okwabo batshiya kwasalela inkakha uqobo lwayo.

Imbongi isikhuthaza abantu ukuthi kabadumise babonge koNkakha bona abaphuma inxa zonke zelizwe beluqondise esigodlweni selizwe okwabe menywe kwezomanyano.

Share This:

Sponsored Links