Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

22 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe Giya Mthwakazi

uMthunywa

Indikimba Ezomanyano

Imbongi nguArtwell T Masuku

Isihloko senkondlo Sibonga iUnity bakhokheli

Inkondlo le siyiqala lapho esiphethe khona kuviki ephelileyo lapho imbongi ethe abantu bayathokoza ngokubambana kwamabandla amabili aziwayo ayiwo alwela uzibuse athi — Zanu-PF le PF-Zapu. Imbongi ithi ayiphuphi, yiwo lawo mabandla kwaze kwaphendula amadlozi esizwe uNehanda yena owadumelana loMzilikazi.

Iyagcizelela lokho ekuqambe ngaphambili imbongi ithi: “Siyabonga Mugabe/Siyabonga nsizwa yomuntu”. Iyaphambili imbongi imncoma uMugabe ithi umqondo wakhe ngowokwakha. Iyaqhubeka njalo ithi: “Siyakuhlonipha jaha lomuntu.” Iyabuza imbongi lokho engakuqedisisiyo ngoMugabe ukuthi kambe ngabe ukhokho wakhe uyabona. Kambe angabe wasiphiwa lesi sipho/Kambe singabe sivela ezulwini.

Iyacaca imbongi imbuza uMugabe “Kumbe ngokwakini/Kungabe lufuzo yini/Kungabe ngubani owakini olofuziso oluhle/Ngugogo kumbe ukhulu?” Kodwa okumqoka okuvela lapha yikuthi imbongi ithi nxa kuyibo laba abaqanjwe lapha bona bayabonga, bayabonga amandla abo. Nansi imbongi ingenisa omunye wabakhokheli beUnity uJoshua Nkomo. Ihle imbongi iqale ngokumncoma kakhulu uNkomo ithi: 

“Ndodana kaNkomo uliqhawe/Uyinsizwa ezinsizwaneni/Ungumafohloza thole lomuntu/Ulesibindi Joshua Nkomo.” Iyalandisa imbongi ukuthi uNkomo wazama ngendlela  zonke. Ngalokho-ke imbongi ithi bayabonga njalo iyakugcizelela lokho ngokuphinda ithi: “Siyabonga siyabonga. Isibongo lesi ithi labaphansi amadlozi phela baswela izinkulungwane zemlomo ukuthi zibonge.

Iyaphambili imbongi itshengisa ukuthi iyakholwa kuNkunkulu ngokuthi lophezulu laye ubatshayela ihlombe oMugabe loNkomo ngento enhle abayenzileyo eyokuletha ukubambana kwesizwe. Iyakuqinisa lokhu imbongi ngokuthi isizwe laso sonke siyabonga. Nxa isigxile kuNkomo imbongi imdumisa ngokuthi ungumhlobo ongalahlwayo, inhlanyelo evundileyo. Iphinda eminye imibuzo eyibuze uMugabe ithi kuNkomo:

“Kambe ukhokho wakho uyabona?” Imbongi ithi lowo khokho nxa engabe ebona uyajabula lokubonga. Iyaphambili imbongi ithi sikhulu isipho sikaNkomo eZimbabwe yikho bethi bayabonga. “Sithi siyabonga siyabonga kaNkomo”. Iphinde njalo ikhulume ngalaba bakhokheli sikhathi sinye. Ithi: “Siyabonga siyabonga/Kwaba yisipho eZimbabwe/Kwazalwa uMugabe/Kwazalwa uNkomo.” Imbongi iphetha isigaba sayo lesi ngokuwabonga la amaqhawe.

“Siyalibonga lina maqhawe /Lingamadoda eAfrica/Kukhulu elikuhlanganisileyo/Libusisiwe zinsizwa.” Ngayo iUnity imbongi ithi Kwajabula iZimbabwe yonke kwaze kwana izulu ilizwe lonke. Iyaqhubeka imbongi ithi kuyisipho konke lokhu, kuyikubonga koMdali. Iphethe isigaba lesi ngalamazwi: “Siyalibonga Nkomo loMugabe.”

Share This:

Sponsored Links