Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

04 Aug, 2022 - 00:08 0 Views
Giya Mthwakazi  Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Imbongi ngu F N- Ndlovu, Indikimba – Ezimanyano
Isihloko senkondlo – Isivumelwano sokumanyana (22. 12. 87)

Siqala inkondlo yethu lamhlanje lapho esiphethe khona ngeviki edlulileyo.

Sicine imbongi ikhuthaza labo akade behlamukile bapha isivumelwano sokumanyana isiphundu ukuthi mabalahle ingqondo yobuzimu balahle langezikhali.

Imbongi ithi lezo zikhali kazibuthelelwe kakutsha zibe ngezokuvikela uZulu hatshi ukulwisa kumbe ukubulala isizwe.

Lemicabango yalaba bahlamuki kuthiwa kayihlelwe kabutsha ngababusi. Ilizwe lihotshe umoya omnandi.

Ngokunjalo  nxa sekulokuthula imbongi ithi loNkulunkulu yena oPhezulu acabange uluntu lwakhe.

Kulinywe bakithi elizweni kuthi lezihlahla lazo zihlume kuthi abantu labo bacwebezele.

Imbongi ikhuthaza ukuthi ngaso lesi sivumelwano somanyano leli elikabathi malingazwiwa ezingomeni kuphela zwi kodwa lihlume lakhe ukuthula.

Sekunjalo-ke imbongi zelizwe kazihlale phansi zihaye ngemibono yazo emide, zixwayise ngemikhuhlane oAIDS lobuvila.

AIDS

Ziqhubekele phambili imbongi zihaye ngezinhlungu zobulova (ukungasebenzi) kanye lomona.

Ngoba ngaso lesi sivumelwano, inkululeko yokuchothoza izelwe ikhuluphele! Ekukhululekeni igunya lokuchothoza imbongi zilalo. Imbongi yizo ezilelungelo lokuchothoza okungalunganga kumbe zibonge lokho okuhle.

Ngoba sesimanyene ngalesi sivumelwano esenziweyo imbongi ithi asiqhubeleni ingalo ende kubafo (izitha) phela. Ithi kasiceleni izandla kubo Delta Corporation labo Lonrho.

La ngamankampani amakhulu abebambe ezomnotho kulizwe lakithi leZimbabwe. Lokhu kungoba lanxa kunjalo imbongi ithi asikawuthi hlasi umhlaba ebesiwulwela.

Lokhu ngamazwi alula imbongi ithi lanxa inkululeko isibuyile yona ebilwelwa ngabantu kodwa abakawubambi ngezandla zabo abantu umhlaba kumbe umnotho.

Kodwa ngaso lesi sivumelwano imbongi ithi bacela ukuthi amazwi abo angaba lesisindo. Ngaso lesi sivumelwano sokumanyana banyandanye abantu santungo ephahleni lwendlu.

Ngokumanyana lokhu sebemhlambi munye samathendele ezihlotsheni.

Imbongi isebenzisa amazwi alabo ababesilwa impi egangeni ithi asisebenzeni ova singadumali. Ngenjabulo iyahlabelela imbongi ithi: “KuNgulude iAfrika:

“Samukel’ isiphiwo esinqaba/Ebesigxozelw’indenda ngokhokho/Samukel’isiphiwo esinqaba/Esiyotshabalala nxa sala sihlakazekile:

Imbongi igcizelela lokhu ngokuthi “Makabongwe uMvelingqangi”.

Imbongi ithi masamukelwe lesi sipho sokubambana esiyinqaba esiqakathekileyo sona esasiloyiso ngokhokho.

Imbongi ithi abantu kabahlale bebambene ngoba nxa kungela kubambana isizwe siyatshabalala, Ngakho lokhu kadunyiswe uMdali wethu uMvelingqangi.

Sizaphetha izigaba ezimbili zokucina  zale inkondlo kuzibanga ezizayo.

Share This:

Sponsored Links