Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

03 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Giya Mthwakazi  Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba — Ezothando

Imbongi — Artwell T Masuku

Isihloko senkondlo — Musa ukudlala ngami

ABANYE abafundi nxa bebona indikimba ethi, Ezothando, bacabanga injabulo elethwa luthando kuphela kanti kukhona usizi olulethwa luthando olungasahambanga kuhle. Lamhlanje lapha sihlangana lentombi esikhala ezimaconsi ngoba ijaha layo uThemba selimphendukela limtshela ukuthi kathembekanga. Yona lintombi ibithembele kuye uThemba obethi uzethembile layo ithi ibizethembile kanti kayibuzanga elangeni.

Intombi le iqunga isibindi imtshela uThemba ukuthi angadlali ngayo ngoba isiyilokho eyikho khona ngenxa yakhe uThemba. Kwakukuhle uThemba eyilanda leyontombi ngoba ithi wayilanda wayitshumayela okutsho ukuthi uThemba wayilanda intombi le wayitshela amazwi amnandi yona ingadlanga lankotshana zakhe. “Wangiland’ungitshumayeza/Wangisukela ngingadlanga nkotshana zakho.”

Wayekhuthele uThemba ngesikhathi ekhombisa lintombi ngoba yabona uthuli luthunqa lusiza kuye. Intombi ibona kunjalo yathatheka ngoba ibona uThemba kwangathi ibone isithunywa sikaNkulunkulu ingilosi. Konke sekunjalo ilanga selimathunzi uThemba wayiqomisa intombi. Ngokuthintwa luthando intombi le yehluleka ukuphosa elayo ilizwi. Lanxa yayilawo amabala eyayiwahlelile ilangabi lakheka enhliziyweni yayo kwangathi ayilawo amabala.

Intombi le iyavuma ukuthi amazwi kaThemba ayilolozela yakhangela isimo sakhe konke kwakhanya kuhle yavuma isicelo sakhe uThemba. Ngoba lwaselungenile lona uthando okuthiwa kaluboni intombi ithi inhliziyo yayo yanqotshwa yona ekaThemba yaba ngumanqoba. Intombi ithi elayo ithemba yalibopha yazethemba laye uThemba elakhe walibopha wazethemba. Sekunjalo intombi ithi ifindo elilodwa balibopha.

Injongo zabo lothando kwabathanda. Iqhubekela phambili intombi itshela uThemba ukuthi yayimbonile yamkhetha phakathi kwabanengi ababefanele ukukhethwa. Babebonke esihlahleni sabo sothando bezitshuka ezabo indaba zothando. Iyagcizelela njalo intombi le ukuthi uThemba kayekele ukudlala ngayo ngoba yona ingadlali. Ikubeka sobala kuThemba ukuthi kayimtholi kuhle kumbe kayimzwisisi nxa esithi yona kayithembeki.

Iyamangala intombi njalo ithi “O! Uth’ukungazi.” Isimtshela-ke samngane wakhe uThemba ukuthi kazange aqomise ukungathembeki. Ithi ithule intombi le nje ibuka okubukekayo. Yahleka okuhlekekayo, yababaza okubabazekayo. Imphumela egcekeni uThemba ukuthi angayidlaliseli isikhathi. Ngokuzonda intombi ibuza uThemba iphindaphinda ibuza ukuthi bangaki osewachithela isikhathi lokuthi bangaki owabatshela okufana lokwakhe.

Iyambuza njalo uThemba lintombi ukuthi mangaki amantombazana abelethe izingane ngenxa yakhe. Isikhala ngokuthi aluba yayisazi lintombi yayingasoze yamthemba uThemba, yayingeke yamnika uthando lwayo ukuba adlale ngalo. Isimxotsha uThemba lintombi imtshela ukuthi kasuke kuyo ngoba isibubonile ububi bakhe yena qilindini njalo uyidumazile inhliziyo yayo. Ithi aluba wayetshilo aluba kayikuboni konke lokhu.

Share This:

Sponsored Links