Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Giya Mthwakazi

uMthunywa

Indikimba – Ezomanyano
Imbongi nguG B Tshabalala
Isihloko senkondlo –Nanku esasikulindele

Lamhlanje bafundi siphutshisa inkondlo le esike sayithintathinta kumaviki amabili edlulileyo yona ekhuluma ngomanyano ukubambana kwesizwe seZimbabwe ngemva kokudlephana ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Imbongi isivezela kamgceke okwenzakalayo ngaleso sikhathi abantu bethakazelela lokho kubambana.
Siphethe lapho imbongi isitshela ukuthi omama bezwakala behlabelela ngamazwi amnandi umculo othi: “Asibambaneni njengamajuba”. Lo ngumfanekiso ofaneleyo kuloludaba ngoba amajuba siyakwazi ukuthi ahlezi ehamba ndawonye engatshiyani okungathi amoyamunye. Sabanjalo-ke isizwe seZimbabwe ngemva kokulotshelwana phansi isivumelwano sokubambana.

Sikhumbule ukuthi ukubambana lokho kwabaphakathi kwamabandla amabili ayiwo alwela uzibuse iPF-Zapu leZanu zibumba iZanu-PF yona esizwileyo lapha ukuthi ibandla lelo elihlangeneyo lakhokhelwa nguRobert Mugabe imbongi embiza ngokuthi nguBob. Becula omama nje kuthiwa baxhasa izandla zabheka phezulu. Imbongi ithi sayihlabela sonke isizwe ngenhliziyo.Ngokunjalo okutshengisa lokuthi ophezulu wayemukela lokho imbongi ithi: “Ophezulu wehlisa imvula yawohloka okutsho ukuthi lana izulu elikhulu. Lokhu kwakutshengisa ukuthi laye uNkulunkulu wayesamukela ukubambana kwabantu beZimbabwe. Iyagcizela imbongi ukuthi kukhulu okwenziwa nguBob loMafukufuku. UNkulunkulu ubekhatshana labantu ngesikhathi behlukene bedonselana. Imbongi ithi bekulobubi ezinhliziyweni abantu behlukaniswe ngabangakwaziyo.

Abantu babegqimizana izinduma bekhombana ngeminwe besesabana bona nje bengabantu banye. Abantu bebenyeyana besenyanyana. Iyagcizelela njalo imbongi ithi kukhulu okwenziwa nguBob loMafukufuku. Kukhulu kunje lokhu okwenziwa yilamadoda aqanjwe ngaphezulu imbongi ithi kabaziphanga lokhu kodwa bakuphiwa. Iyaqhubeka imbongi ithi lokhu akuveli ebantwini kuvela kophezulu onguye obusa inhliziyo. Njalo nguye obopha isizwe ngentando yothando. Usibopha asithi mfi sibe moya munye lesosizwe.

Ngalesi senzo iyaqhubeka imbongi ithi izizwe zomhlaba zisitshayela ihlombe ngoba sesiwatholile amandla okulwa lokungazi lobuyanga. Okulwa lemikhuhlane lezitha. Ibuye igcizelele imbongi ithi: “Kukhulu okwenziwa nguBob loMafukufuku”. Iyaphambili imbongi ikhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi kabaye phambili. “Yanini phambili bantwana bokuzalwa/Donsani lisikhokhelele/Sizalixhasa ukuze sisinde,
“Singakakhalakathel’ emgodin’ ongelamkhawulo/Ngokwenzanjal’ amabiz’ enu awaseyikufa/MAZIMBABWE AQOTHO.” Iyasuthiseka ngalesisenzo sokubambana lokubambanisa isizwe imbongi.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds