Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo

29 Dec, 2022 - 00:12 0 Views
Giya Mthwakazi  Iqoqo lezinkondlo Giya Mthwakazi

uMthunywa

Indikimba – Ezomanyano
Imbongi nguGilbert B Tshabalala
Isihloko senkondlo – Nanku esasikulindele

Ngiyathemba liyananzelela bafundi ukuthi zonke inkondlo esizihlaziya ngaphansi kwale indikimba ethi, “Ezomanyano’ ziyahambelana ngoba zikhuluma ngentonye. Indikimba itsho wona kanye umnkantsho wendaba okukhulunywa ngawo. Zonke imbongi izilobe inkondlo ezingaphansi kwale indikimba zihaya lutho lunye olokubambana kwabantu belizwe lakithi leZimbabwe.

Ngokutsho kwale imbongi esiyiphetheyo bonke abantu beZimbabwe babekulindele ukumanyana lokhu. Abantu nxa bengabambananga akulakuhlaliseka njalo akula kuthembana. Ikuphambili kulakho komke lokhu yikuthi nxa kungela kubambana akulangqubekela phambili. Basebekhathele abantu beZimbabwe ngengxabangxoza eyayikhona kungela kuthula kungelangqubekela phambili kungakho-ke ngokubambana imbongi ithi nanku esasikulindele.

Basebekulindele ngamehlo abomvu abantu beZimbabwe ukubambana ukuze bahlaliseke balale behle ubuthongo hatshi ukulala okomvundla besesaba ukuthi hlezi bavelelwe ngokubi ebusuku belele. Kunjalo phela nxa kulempi. Kunjalo nje imbongi isivezela lokho okwakulindelwe ekuqaleni kwenkondlo yayo. Ithi: “Mhla zingamatshumi amabili lambili/Kuye kanye uMpalakazi/Kuso isigodlo iHarare/ilanga ligwaze umhlaba/Ngensiba zegolide/Kwalotshwa isivumelwano”.

Kwalotshwa isivumelwano esikhulu embalini yelizwe leZimbabwe. Lesi sihlezi sikhunjulwa minyaka yonke kusukela ngalowo mnyaka esalotshwa ngayo. Sekwenzakele lokho imbongi isitshela ukuthi yahlokoma impumalanga, yavungama intshonalanga. Kwathi labo bantu ababekhangelelana phansi baguquka kulokho bagonana bangana baxhawulana. Kwabhalwa ngamabala amakhulu:

“SONKE SINGABANTWANA BENHLABATHI”.
Solwenzakele lokho imbongi ithi izitha zabamba ongaphansi isitsho ukuthi izitha zamangala kusenzakala lokho. Zagcwalwa zinhloni zayangeka izitha. Imbongi iyaphambili izichothoza lezo zitha ithi zawukhamisa zawunkema zibona indlu yeZimbabwe isimile. Kusobala ukuthi kwakukhona izitha ezafuna iZimbabwe idilike ezazithaba nxa zibona abantu beZimbabwe bexabana.

Ngalokho-ke imbongi ithi amacebo ezitha lezo aphangalala afa njengomqungo weqili. Konke okwakufiswa yizitha akusaphumelelanga zibona iZimbabwe isimile yaqina njalo. Imbongi ifundisa uzulu ukuthi indlu edabukene phakathi kayiqinanga ingumtenganga njengomhlanga. Umhlanga kawuqinanga siwubona uhlala udengezela emanzini. Ngalo umfnekiso imbongi idumisa ukubambana okwenzakala kuleli elakithi ukuthi ngalokhu yaqina iZimbabwe.

Iyaphambili imbongi isitshela ukuthi indlu engabambananga ihuga izitha kunye labathakathi. Kulula ukuthi izitha labathakathi bangene ekhaya elingela kubambana.. Lokhu njalo kuletha inzondano kanye lokufa. Iyaphambili imbongi ithi indlu engela kubambana edabukene phakathi iletha ukunxaphelana lamagqubu njalo ichela isizwe ngeminyembezi ngoba kubalokulwa lokubulalana.

Share This:

Sponsored Links