Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo

22 Dec, 2022 - 00:12 0 Views
Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Giya Mthwakazi

uMthunywa

Indikimba – Ezomanyano

Imbongi nguSithenjisiwe J J Ndlovu

Isihloko senkondlo – Imoya munye iZimbabwe

Inkondlo le esiyiphethe lamuhla siyiqale kuviki eyedluleyo emayelana lokubambana kwabantu beZimbabwe. Khona ukubambana kumbe ukumanyana kwamangalisa izizwe ezinengi lalabo ababecabanga ukuthi akulanto enjalo engenzeka. Sizwile ukuthi lokho kwenzakala eZimbabwe kukhokhelwa ngamabandla amabili wona ayiwo akhokhela kumpi yenkululeko eyaliwa phakathi kwaBeNsundu labeLungu amaBhunu. 

Leyompi yabanzima ngoba imbongi ithi kwatshisa phansi kwaqanda phezulu. Ngenxa yaleyompi imbongi ithi amasandle akithi ayesabeka ngalo igazi labantu bakithi abasitshiyayo. Labo yilabo abafela empini phela. Iqhubekela phambili imbongi ichaza amagusu akithi ukuthi lawo ayesabeka ngawo amathambo esabekayo. Manengi lawo mathambo imbongi ize iwafananise lalesiya isihotsha samathambo esabonwa nguHezekiya endulo eBhayibhilini wawalaya ukuba ahlangane.

Ngombono wembongi lakanjalo ilanga laphuma laphuma lezalo indaba undlebe zikhany’ilanga esetshone lalo ilanga. Ngalokhu imbongi itsho ukuthi impi isitshise kakhulu amaBhunu lawa abawabiza ngokuthi ngondlebe zikhanya ilanga ahlehlela emuva aqalisa ukubaleka eZimbabwe esebuyela kibo emazweni aphetsheya. Lawo yilawo ayesilile kuleyompi. Wezwakala umnqolongi ethi kuzulu:

“Nganeno, nganewu limanyane mazulu”. Sekumenyezelwe lowo mbiko imbongi ithi waqoqana uzulu/Kazi yozala nkomoni maZimbabwe”. Kuvele kunjalo, akulula ukubona ukuthi kuzabanjani phambili ngemva komqhudelwano wempi enjengaleyi eyenzakala lapha kwelakithi leZimbabwe ngemva kwempi eyayinzima eyachitha igazi labantu abanengi.

Isiphelile impi eyayinzima imbongi iveza lokho abakubona okwalandelayo. Babona indwendwe zabantu ababethabile bejabula kakhulu. Indwendwe lezo zaziyendezela kamnandi emigwaqweni abantu bejabulela uZibuse owayesefikile. Kwakulokuthokoza ezindleleni ngaleyo njabulo kaZibuse owayeseseduze owayedingwe ngamehlo abomvu ukuzinikela okukhulu.

Ngemva kokuphela kwempi kwabalokhetho sekukhethwa oNsundu owaze wabusa ilizwe leZimbabwe selisuka ezandleni zabamhlophe. Imbongi iveza lokhu ngala amazwi: “Sambona uZulu emabhokisaneni/ Kukhethwa oNsundu ozolibusa lelizwe.” Lapha abantu basebevota phela sebekhetha lowo iNsundu owayezaba busa.

Iyamdumisa imbongi lowo owayesekhethiwe ukuthi abuse ethi: “Sithi bayethe  mbusi wezwe/ Sithi bayethe maZimbabwe/ Sithi  thamsanqa sezibusa eZimbabwe”. Idumisa umsusi owayesekhethiwe iphinde idumise bonke abantu beZimbabwe jikelele. Isibonge konke lamazwe aphathisana lathi ngesikhathi sempi imbongi. Ibonga konke ukuthula okwasekufike kithi.

Share This:

Sponsored Links