Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo

30 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo

uMthunywa

Indikimba – Ezomanyano
Imbongi nguTommy M Ndlovu
Isihloko senkondlo – Zimbabwe

Imbongi yethu lamhlanje isethulela udaba ngelizwe lethu leZimbabwe. Imbongi iyalincoma ilizwe leZimbabwe. Ilichaza njengento enhle ilizwe leli yikhonje elingakethisa ethi liluba elimabalabala. Imbongi ithi iZimbabwe imabalabala ngoba yisizwe esibunjwe yizizwe ezinenginengi. Imbongi iyasivezela ukuthi iZimbabwe yisizwe esisodwa esimbala mnengi. Lokhu kufakaza ukuthi iZimbabwe ibunjwe yizizwe eziyimihlobo eminengi kodwa iyisizwe esisodwa.

IZimbabwe imabalabala njalo iyisizwe sinye kodwa zinengi indimi ezikhulunywa lapha. Siyakwazi ukuthi ngomthetho welizwe, ikhonstitshushini ithi indimi ezikhulunywa lapha zilitshumi lesithupha. Lokhu kufakaza ukuthi zinengi indimi ezikhulunywa luleli lizwe leZimbabwe.

“Usizwe sinye simhlobo mnengi/Usizwe sinye simhlobo mnengi”. Minengi imihlobo yabantu abatholakala eZimbabwe. Lanxa injalo iZimbabwe ithi bona bayithanda injalo iZimbabwe.

Ngenxa yokuthanda kwayo iZimbabwe ngokuba yiyo kwayo imbongi itshela ezinye izizwe ukuthi zingamangali ngobunengi bemihlobo yabantu kunye lendimi zonke lezi ezikhulunywayo. Iyazitshela izizwe lezi ukuthi ukubamabana kwaMaZimbabwe kusekwahlukaneni kwabo.

Ukwamukela lokwehlukana kwabantu yinhlanyelo yokubambana. Ukubambana kwamaZimbabwe yikwazi imihlobo yabo.

Iyaphambili imbongi ixwayisa ezinye izizwe ukuthi zifunde kubo. Kubo indimi ezinengi yinotho. Kubo imihlobo yabantu eminengi kuyinotho. Kubo banye ekwahlukaneni kwabo kanti lamandla abo asekwahlukaneni.

Nanzelelani bafundi ukuthi le yinkondlo emfitshane kakhulu, kodwa lokhu akutsho ukuthi kayimelanga ifundwe.

Layo ilakho ekufundisayo.

Ngaphansi kwendikimba efananayo sithola inkondlo kaQiniso Mabhena elesihloko esithi, “Ukumanyana”. Yona layo ilakho okuhambelana lale ebesiyiphethe ngaphezulu. Lapha imbongi iveza ubuhle bokumanyana.

Sekuphele ukungezwani phakathi kwesizwe seZimbabwe imbongi ikuhlangabeza ngesenzukuthi, “Qhu!” ichaza ukuqamuka kwentambo yokungezwani obekukhona. Ithi kwazekwaqamuka lokho obekubabophile kusenza bengezwani.

Yehlisa iphika imbongi ithi: “Qhu!” Besesitshile yimpi. Basebekhathele ngempi abantu. Inhlalo yabo elizweni ibisimbi kakhulu. Ilizwe lakithi belimikhakha mibili ngenxa yamaqembu yezombuso amabili. Lokhu kutsho ukuthi abantu beZimbabwe bebehlukene ngemihlobo emibili.

Imbongi ithi sathola uZibuse kodwa asaze sayifumana inkululeko. Ngenxa yokuthi abantu bebengezwani zabandela indubeko. Imbongi isebenzisa isaga esithi:

“Njengoba impethu ingena ngenxeba/Lezitha zethu zazuza ukusihleba”.

Impethu ingena emzimbeni ngenxeba lezitha zelizwe leZimbabwe zangena ekuhlebeni abantu lokubehlukanisa ngenxa yokuthi babengabambananga.

Sizaqhubeka ngale inkondlo sisuka lapha kusibanga esizayo.

Share This:

Sponsored Links